Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn (3 mẫu) Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2022

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn gồm 3 mẫu, giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị thật tốt cho buổi Đại hội Chi đoàn sắp tới.

Đại hội Chi đoàn thường được tổ chức dịp đầu năm để tổng kết lại quá trình rèn luyện của các Đoàn viên trong năm học vừa qua, rồi bầu ra ban chấp hành mới và ban hành nghị quyết, phương hướng phấn đấu cho năm học mới. Vậy mời các bạn cùng tham khảo 3 mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn trong bài viết dưới đây, để dùng làm căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn – Mẫu 1

ĐOÀN ……………………………..

Ban Chấp hành Chi đoàn……

Bạn đang xem bài: Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn (3 mẫu) Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2022

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
——————

……ngày….tháng…..năm………

 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2022

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm 2021, tại phòng ………, Đại hội chi đoàn – lớp ………. nhiệm kỳ 2021 – 2022 tiến hành bầu BCH chi đoàn, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Đồng chí:……………………………… – Trưởng ban

2. Đồng chí:…………………………….. – Thư ký

3. Đồng chí: ……………………………..- Uỷ viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2022 với những nội dung cụ thể sau:

I. Danh sách bầu cử BCH chi đoàn đã được Đại hội thông qua là … đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí:……………………………..

2. Đồng chí:……………………………..

3. Đồng chí:……………………………..

………………………………………………………………………………………………………

II. Tình hình bầu cử:

– Tổng số đại biểu được triệu tập: ……….. đồng chí.

– Tổng số đại biểu có mặt: ………….. đồng chí.

– Tổng số phiếu phát ra: ……….. phiếu.

– Tổng số phiếu thu vào: ……….. phiếu.

– Tổng số phiếu hợp lệ: ……….. phiếu.

– Tổng số phiếu không hợp lệ: ……….. phiếu.

– Kết quả bầu cử cụ thể như sau (ghi kết quả thứ tự theo danh sách bầu cử):

1. Đồng chí:………………….. …. phiếu/…. phiếu = … %

2. Đồng chí:………………….. …. phiếu/…. phiếu = … %

3. Đồng chí:………………….. …. phiếu/…. phiếu = … %

……………………………………………………………………………………………

III. Theo quy định của Điều lệ Đoàn, các đồng chí sau đây trúng cử vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017 (ghi theo thứ tự kết quả bầu cử từ cao xuống thấp).

1. Đồng chí:………………….. …. phiếu/…. phiếu = … %

2. Đồng chí:………………….. …. phiếu/…. phiếu = … %

3. Đồng chí:………………….. …. phiếu/…. phiếu = … %

……………………………………………………………………………………………

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn – Mẫu 2

ĐOÀN ……………………………..

Ban Chấp hành Chi đoàn……

Bạn đang xem bài: Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn (3 mẫu) Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2022

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
——————

……ngày….tháng…..năm………

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ………………….
NHIỆM KỲ…………. (……….. – ……….)

Hôm nay vào lúc ……… giờ …….. phút, ngày …….. tháng ……. năm ……………

Tại …………………………………………………………………………………………………….

Tổ bầu cử chúng tôi gồm:

1. Đ/c …………………………………………. Tổ trưởng

2. Đ/c …………………………………………. Thành viên

3. Đ/c …………………………………………. Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành …………….. nhiệm kỳ …….. (……. – ……)

Số lượng ủy viên Ban chấp hành phải bầu là: ………… đồng chí

Danh sách ứng cử viên là: …………. đồng chí

Tổng số phiếu phát ra:……………. phiếu

Tổng số phiếu thu vào:…………… phiếu

Số phiếu hợp lệ:……………………. phiếu

Số phiếu không hợp lệ:…………… phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

4. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

5. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

6. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

7. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

(Ghi theo danh sách phiếu bầu)

Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành tại đại hội đã thông qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của điều lệ Đoàn, những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban chấp hành …………………. nhiệm kỳ ………. (…….. – ……..) theo thứ tự từ cao xuống thấp là:

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

Biên bản kết thúc lúc ……….. giờ ………. cùng ngày.

TM. TỔ BẦU CỬ
TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn – Mẫu 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn trường:……………
Chi đoàn ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

……..ngày ….tháng …….năm ……….

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20…..- 20……

Ngày …/…./……..Chi đoàn …………………………… tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 20…… – 20……

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Đ/c: ……………………………….Trưởng ban.

2. Đ/c: …………………… ………..Ủy viên.

3. Đ/c: ………………………………. Ủy viên.

Đã kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn như sau:

– Số phiếu phát ra:………………………

– Số phiếu thu vào……………………..

– Số phiếu hợp lệ:……………………….

Số phiếu không hợp lệ:……………….

Kết quả như sau:

1. Đ/c………………………………………………. (số phiếu bầu……/…… )

2. Đ/c………………………………………………. (số phiếu bầu……/…….)

3. Đ/c…………………………………….…… (số phiếu bầu…../……..)

4. Đ/c…………………………………………….. (số phiếu bầu……/……..)

Theo nguyên tắc thể lệ bầu cử, các đồng chí sau đây trúng cử vào BCH chi đoàn khóa…………………..

1. Đ/c……………………………………………… ……………………………….……………….……..

2. Đ/c………………………………………………….. …………………………………………………………..

3. Đ/c… …………………………………………… ………………………………………………………

Ban kiểm phiếu chúng tôi lập biên bản báo cáo trước đại hội và làm căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM/BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…