Biên bản xử lý học sinh vi phạm (5 mẫu) Biên bản xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

Biên bản xử lý học sinh vi phạm là biểu mẫu được lập ra để ghi chép về việc xử lí học sinh vi phạm nội quy của nhà trường.

Nội dung trong mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm cần nêu rõ thông tin của học sinh bị xử lí, lỗi vi phạm, hình thức xử phạt. Ngoài ra, khi học sinh vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng các bạn tham khảo thêm mẫu biên bản đình chỉ học tập. Vậy sau đây là 5 mẫu biên bản xử lý học sinh, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem bài: Biên bản xử lý học sinh vi phạm (5 mẫu) Biên bản xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

Biên bản xử lí học sinh vi phạm – Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM

Hôm nay ngày………….tháng……………..năm …………………………………….

Tại lớp ………………. Trường …………………………………………………………………….

Thành phần gồm:

1.……………………………………………. ……………………………………………..

2..……………………………………………. …………………………………………….

3..……………………………………………. …………………………………………….

4..……………………………………………. …………………………………………….

Tiến hành lập biên bản học sinh:…………. .……………………………………………

Đã vi phạm các nội dung sau trong giờ học môn:………………………………………

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của giáo viên bộ môn:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của lớp:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của học sinh vi phạm:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lí học sinh vi phạm – Mẫu 2

TRƯỜNG ……………………
LỚP:……………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—

BIÊN BẢN
Về việc xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

Hôm nay vào lúc ……… giờ…….. phút, ngày……… tháng……… năm 20……..

Tại phòng ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Giáo viên chủ nhiệm:………………………………………………

Cùng……………………………… bạn học sinh lớp…………………

Tiến hành lập biên bản xử lí học sinh:………………… đã vi phạm nội qui của trường về……………………………………… lần thứ ………….

Ý kiến của đại diện học sinh:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của GVCN:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của HS vi phạm nội quy nhà trường:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất xử lí kỉ luật học sinh………………………………… với hình thức …………………………………………

Bản thân học sinh……………………………………………… sẽ thi hành kỉ luật trên kể từ thời điểm này cho đến khi hết thời hạn kỉ luật.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo hình thức kỉ luật với gia đình của học sinh và báo cáo với lãnh đạo nhà trường sau phiên họp.

Biên bản kết thức vào lúc ….. giờ …… phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA HỌC SINH BỊ XỬ LÝ

……………………………………….

……………………………………….

CHỮ KÍ CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

……………………………………….

……………………………………….

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

……………………………………….

……………………………………….

Biên bản xử lí học sinh vi phạm – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
———–

BIÊN BẢN
“V/v Xử lý học sinh vi phạm nội quy”

Hôm nay vào lúc………giờ………..ngày ……..….tháng………….năm 20……..

Tại lớp ………………….trường THCS …………………………………………………….

Chúng tôi gồm có :

1. ……………………………………………. Chức vụ : Giáo viên chủ nhiệm

2. ……………………………………………. Chức vụ : Lớp trưởng

3. ……………………………………………. …………………………………………..

Tiến hành lập biên bản học sinh vi phạm nội quy lần thứ …………..đối với em :

NỘI DUNG

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

CAM KẾT CỦA HỌC SINH VI PHẠM

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

Biên bản đã đọc cho cả lớp cùng nghe, đồng ý và ký.

Biên bản kết thúc vào lúc ………giờ………cùng ngày.

ngày ……tháng ……năm 20……
HS vi phạm nội quy
(Ký,ghi rõ họ tên)
Lớp trưởng
(Ký,ghi rõ họ tên)
GVCN
(Ký,ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lí học sinh vi phạm – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN
(Về việc xử lý học sinh vi phạm)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng …… năm 20…. tại phòng ……….

Tôi tên là: …………………….. là giáo viên chủ nhiệm lớp …………….

Đã xử lý học sinh vi phạm như sau:

Họ tên học sinh vi phạm:……………………….là học sinh lớp .. năm học 20…. – 20…

Lý do: ………………………………………… ……………………………………….…

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Biện pháp xử lý:

GVCN mời ông (bà):…………………………… ……………………………………

là phụ huynh của em đến họp và thông báo về nội dung vi phạm của em đồng thời để phụ huynh của em và em có lời cam kết.

Phụ huynh học sinh của em cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Học sinh cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Biên bản kết thúc lúc ….giờ ….. phút cùng ngày.

….ngày…tháng …năm……

Phụ huynh học sinh
(Ký,ghi rõ họ tên)

Học sinh
(Ký,ghi rõ họ tên)

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký,ghi rõ họ tên)

Biên bản xử lí học sinh vi phạm – Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN
(V/v xử lí học sinh vi phạm trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm 201……

Địa điểm: Tại phòng học lớp …………………………………………………………..

Thành phần gồm:

Họ và tên giáo viên: ………………………………………. dạy môn: ………………

Họ và tên học sinh vi phạm: …………………………………………………………..

Đã phạm lỗi:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…