Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 176 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 176 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1800000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20 % số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?…

Bài 4 trang 176 SGK Toán 5

Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1800000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20 % số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 176 SGK Toán 5

Bài làm:

So với tiền vốn thì 1800000 đồng bằng:

100% + 20% = 120%

Số tiền vốn để mua hoa quả là:

\({{1800000 \times 100} \over {120}} = 1500000\) (đồng)

Đáp số: 1500000 đồng

 


Bài 1 trang 176 sgk toán 5 tiết 170 luyện tập chung

Tính:

a) 683 x 35;

1954 x 425 ;

2438 x 306 ;

b) giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 1 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 x giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 2 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn ;

giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 3 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 x 55 ;

giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 4 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 :  giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 5 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn ;

c) 36,66 : 7,8 ;

15,7 : 6,28 ;

27,63 : 0,45 ;

d) 16 giờ 15 phút : 5 ;

14 phút 36 giây : 12.

Bài giải:

a) 

 683 x 35 = 23905

1954 x 425 = 830450

2438 x 306 = 746028

b)  giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 1 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 x giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 2 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 8 1514454059 1 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 9 1514454059 1 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 10 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 11 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 3 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 x 55 = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 13 1514454059 1 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 14 1514454059 1 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 15 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 16 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 4 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 :  giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 5 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 4 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn x giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 20 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 21 1514454059 1 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 22 1514454059 1 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 23 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 24 1514454059 1 c2phanchutrinh.edu.vn

d) giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 25 1514454059 1 c2phanchutrinh.edu.vnBài 2 trang 176 sgk toán 5 tiết 170 luyện tập chung

Tìm x:

a) 0,12 x x = 6 ;                         b) x : 2,5 = 4 ;

c) 5,6 : x = 4 ;                           d) x x 0,1 = \(\frac{2}{5}\) ;

Bài giải:

a) 0,12 x x = 6 

x = 6 : 0,12

x = 50.

b) x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10.

c) 5,6 : x = 4 

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d)  X x 0,1 = \(\frac{2}{5}\)

x =  \(\frac{2}{5}\) : 0,1 

x = \(\frac{2}{5}\) : \(\frac{1}{10}\)

x =  \(\frac{2}{5}\) x \(\frac{10}{1}\) = \(\frac{20}{5}\) = 4.


Bài 3 trang 176 sgk toán 5 tiết 170 luyện tập chung

Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki -lô-gâm đường ?

Bài giải:

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày đầu là:

2400 x 35 : 100 = 840 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ hai là:

2400 x 40 : 100 = 960 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ ba là:

2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.

c2phanchutrinh.edu.vn

Giải bài tập trang 176 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1800000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20 % số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?…

Bài 4 trang 176 SGK Toán 5

Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1800000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20 % số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 176 SGK Toán 5

Bài làm:

So với tiền vốn thì 1800000 đồng bằng:

100% + 20% = 120%

Số tiền vốn để mua hoa quả là:

\({{1800000 \times 100} \over {120}} = 1500000\) (đồng)

Đáp số: 1500000 đồng

 


Bài 1 trang 176 sgk toán 5 tiết 170 luyện tập chung

Tính:

a) 683 x 35;

1954 x 425 ;

2438 x 306 ;

b) giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 1 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 x giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 2 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn ;

giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 3 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 x 55 ;

giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 4 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 :  giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 5 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn ;

c) 36,66 : 7,8 ;

15,7 : 6,28 ;

27,63 : 0,45 ;

d) 16 giờ 15 phút : 5 ;

14 phút 36 giây : 12.

Bài giải:

a) 

 683 x 35 = 23905

1954 x 425 = 830450

2438 x 306 = 746028

b)  giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 1 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 x giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 2 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 8 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 9 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 10 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 11 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 3 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 x 55 = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 13 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 14 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 15 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 16 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 4 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 :  giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 5 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 4 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn x giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 20 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 21 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 22 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn = giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 23 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

 giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 24 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vn

d) giai bai 1 2 3 4 trang 176 sgk toan 5 25 1514454059 c2phanchutrinh.edu.vnBài 2 trang 176 sgk toán 5 tiết 170 luyện tập chung

Tìm x:

a) 0,12 x x = 6 ;                         b) x : 2,5 = 4 ;

c) 5,6 : x = 4 ;                           d) x x 0,1 = \(\frac{2}{5}\) ;

Bài giải:

a) 0,12 x x = 6 

x = 6 : 0,12

x = 50.

b) x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10.

c) 5,6 : x = 4 

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d)  X x 0,1 = \(\frac{2}{5}\)

x =  \(\frac{2}{5}\) : 0,1 

x = \(\frac{2}{5}\) : \(\frac{1}{10}\)

x =  \(\frac{2}{5}\) x \(\frac{10}{1}\) = \(\frac{20}{5}\) = 4.


Bài 3 trang 176 sgk toán 5 tiết 170 luyện tập chung

Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki -lô-gâm đường ?

Bài giải:

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày đầu là:

2400 x 35 : 100 = 840 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ hai là:

2400 x 40 : 100 = 960 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ ba là:

2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.