Giải bài 26, 27, 28 trang 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

Giải bài tập trang 23 bài 5 đa thức Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 26: Thu gọn các đa thức sau…

Câu 26 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Thu gọn các đa thức sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 26, 27, 28 trang 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

a) \({\rm{}}2{{\rm{x}}^2}yz + 4{\rm{x}}{y^2}z – 5{{\rm{x}}^2}yz + x{y^2}z – xyz\)

b) \({x^3} – 5{\rm{x}}y + 3{{\rm{x}}^3} + xy – {x^2} + {1 \over 2}xy – {x^2}\)

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{a}})2{{\rm{x}}^2}yz + 4{\rm{x}}{y^2}z – 5{{\rm{x}}^2}yz + x{y^2}z – xyz \cr
& = (2 – 5){x^2}yz + (4 + 1)x{y^2}z – xyz \cr
& = – 3{{\rm{x}}^2}yz + 5{\rm{x}}{y^2}z – xyz \cr} \)

\(\eqalign{
& b){x^3} – 5{\rm{x}}y + 3{{\rm{x}}^3} + xy – {x^2} + {1 \over 2}xy – {x^2} \cr
& = (1 + 3){x^3} – \left( {5 – 1 – {1 \over 2}} \right)xy – (1 + 1){x^2} \cr
& = 4{{\rm{x}}^3} – {7 \over 2}xy – 2{{\rm{x}}^2} \cr} \)

 


Câu 27 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Thu gọn các đa thức sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 26, 27, 28 trang 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

a) \({\rm{}}{x^6} + {x^2}{y^5} + x{y^6} + {x^2}{y^5} – x{y^6}\) 

b) \({1 \over 2}{x^2}{y^3} – {x^2}{y^3} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} – {z^4} – 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{a}}){x^6} + {x^2}{y^5} + x{y^6} + {x^2}{y^5} – x{y^6} \cr
& = {x^6} + (1 + 1){x^2}{y^5} + (1 – 1)x{y^6} \cr
& = {x^6} + 2{{\rm{x}}^2}{y^5} \cr} \)

b) \({1 \over 2}{x^2}{y^3} – {x^2}{y^3} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} – {z^4} – 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

\( = \left( {{1 \over 2} – 1} \right){x^2}{y^3} + (3 – 3){x^2}{y^2}{z^2} – {z^4} \)

\(=  – {1 \over 2}{x^2}{y^3} – {z^4}\)

 


Câu 28 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Viết đa thức \({{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2} – {x^4} + 1 – x\) thành:

a) Tổng của hai đa thức

b) Hiệu của hai đa thức.

Giải

\(\eqalign{
& a){{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2} – {x^4} + 1 – x \cr
& = (x + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2}) + ( – {x^2} + 1 – x) \cr} \)

b) \({{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2} – {x^4} + 1 – x \)

\(= ({x^5} + 2{{\rm{x}}^4} + 1) – (3{{\rm{x}}^2} + {x^4} + x)\)

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…