Giải bài 26, 27, 28 trang 9, 10 SBT Toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 9, 10 bài 4 phương trình tích Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2. Câu 26: Giải các phương trình sau…

Câu 26 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 26, 27, 28 trang 9, 10 SBT Toán 8 tập 2

a. \(\left( {4x – 10} \right)\left( {24 + 5x} \right) = 0\)

b. \(\left( {3,5 – 7x} \right)\left( {0,1x + 2,3} \right) = 0\)

c. \(\left( {3x – 2} \right)\left[ {{{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} – {{4x – 3} \over 5}} \right] = 0\)

d. \(\left( {3,3 – 11x} \right)\left[ {{{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 – 3x} \right)} \over 3}} \right] = 0\)

Giải:

a. \(\left( {4x – 10} \right)\left( {24 + 5x} \right) = 0 \Leftrightarrow 4x – 10 = 0\) hoặc \(24 + 5x = 0\)

+       \(4x – 10 = 0 \Leftrightarrow 4x = 10 \Leftrightarrow x = 2,5\)

+       \(24 + 5x = 0 \Leftrightarrow 5x = 24 \Leftrightarrow x =  – 4,8\)

Phương trình có nghiệm x = 2,5 và x = -4,8

b. \(\left( {3,5 – 7x} \right)\left( {0,1x + 2,3} \right) = 0 \Leftrightarrow 3,5 – 7x = 0\)hoặc \(0,1x + 2,3 = 0\)

+       \(3,5 – 7x = 0 \Leftrightarrow 3,5 = 7x \Leftrightarrow x = 0,5\) 

+        \(0,1x + 2,3 = 0 \Leftrightarrow 0,1x =  – 2,3 \Leftrightarrow x =  – 23\)

Phương trình có nghiệm x =0,5 hoặc x = -23

c. \(\left( {3x – 2} \right)\left[ {{{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} – {{4x – 3} \over 5}} \right] = 0\)

\( \Leftrightarrow 3x – 2 = 0\)hoặc \({{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} – {{4x – 3} \over 5} = 0\)

+    \(3x – 2 = 0 \Leftrightarrow 3x = 2 \Leftrightarrow x = {2 \over 3}\)

+    \({{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} – {{4x – 3} \over 5} = 0 \Leftrightarrow {{2x + 6} \over 7} – {{4x – 3} \over 5} = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 5\left( {2x + 6} \right) – 7\left( {4x – 3} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 10x + 30 – 28x + 21 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow  – 18x + 51 = 0 \Leftrightarrow x = {{17} \over 6} \cr} \)

Phương trình có nghiệm \(x = {2 \over 3}\) hoặc \(x = {{17} \over 6}\)

d. \(\left( {3,3 – 11x} \right)\left[ {{{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 – 3x} \right)} \over 3}} \right] = 0\)

\( \Leftrightarrow 3,3 – 11x = 0\) hoặc \({{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 – 3x} \right)} \over 3} = 0\)

 \(3,3 – 11x = 0 \Leftrightarrow 3,3 = 11x \Leftrightarrow x = 0,3\)

\({{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 – 3x} \right)} \over 3} = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{7x + 2} \over 5} + {{2 – 6x} \over 3} = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 3\left( {7x + 2} \right) + 5\left( {2 – 6x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 21x + 6 + 10 – 30x = 0  \cr  &  \Leftrightarrow  – 9x =  – 16 \Leftrightarrow x = {{16} \over 9} \cr} \)

Phương trình có nghiệm x = 0,3 hoặc \(x = {{16} \over 9}\)


Câu 27 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Dùng máy tính bỏ túi để tính giá trị gần đúng các nghiệm của mỗi phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba.

a. \(\left( {\sqrt 3  – x\sqrt 5 } \right)\left( {2x\sqrt 2  + 1} \right) = 0\)

b. \(\left( {2x – \sqrt 7 } \right)\left( {x\sqrt {10}  + 3} \right) = 0\)

c. \(\left( {2 – 3x\sqrt 5 } \right)\left( {2,5x + \sqrt 2 } \right) = 0\)

d. \(\left( {\sqrt {13}  + 5x} \right)\left( {3,4 – 4x\sqrt {1,7} } \right) = 0\)

Giải:

a. \(\left( {\sqrt 3  – x\sqrt 5 } \right)\left( {2x\sqrt 2  + 1} \right) = 0 \Leftrightarrow \sqrt 3  – x\sqrt 5  = 0\) hoặc \(2x\sqrt 2  + 1 = 0\)

+      \(\sqrt 3  – x\sqrt 5  = 0 \Leftrightarrow x = {{\sqrt 3 } \over {\sqrt 5 }} \approx 0,775\)

+       \(2x\sqrt 2  + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – {1 \over {2\sqrt 2 }} \approx  – 0,354\)

Phương trình có nghiệm x = 0,775 hoặc x = -0,354

b. \(\left( {2x – \sqrt 7 } \right)\left( {x\sqrt {10}  + 3} \right) = 0 \Leftrightarrow 2x – \sqrt 7  = 0\) hoặc \(x\sqrt {10}  + 3 = 0\)

+     \(2x – \sqrt 7  = 0 \Leftrightarrow x = {{\sqrt 7 } \over 2} \approx 1,323\)

+      \(x\sqrt {10}  + 3 = 0 \Leftrightarrow x =  – {3 \over {\sqrt {10} }} \approx  – 0,949\)

Phương trình có nghiệm x = 1,323 hoặc x = -0,949

c. \(\left( {2 – 3x\sqrt 5 } \right)\left( {2,5x + \sqrt 2 } \right) = \) \( \Leftrightarrow 2 – 3x\sqrt 5  = 0\) hoặc \(2,5x + \sqrt 2  = 0\)

+   \(2 – 3x\sqrt 5  = 0 \Leftrightarrow x = {2 \over {3\sqrt 5 }} \approx 0,298\)

+   \(2,5x + \sqrt 2  = 0 \Leftrightarrow x = {{ – \sqrt 2 } \over {2,5}} \approx  – 0,566\)

Phương trình có nghiệm x = 0,298 hoặc x = -0,566

d. \(\left( {\sqrt {13}  + 5x} \right)\left( {3,4 – 4x\sqrt {1,7} } \right) = 0\)

\( \Leftrightarrow \sqrt {13}  + 5x = 0\) Hoặc \(3,4 – 4x\sqrt {1,7}  = 0\)

+     \(\sqrt {13}  + 5x = 0 \Leftrightarrow x =  – {{\sqrt {13} } \over 5} \approx  – 0,721\)

+     \(3,4 – 4x\sqrt {1,7}  = 0\) \( \Leftrightarrow x = {{3,4} \over {4\sqrt {1,7} }} \approx 0,652\)

Phương trình có nghiệm x = -0,721 hoặc x = 0,652


Câu 28 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 26, 27, 28 trang 9, 10 SBT Toán 8 tập 2

a. \(\left( {x – 1} \right)\left( {5x + 3} \right) = \left( {3x – 8} \right)\left( {x – 1} \right)\)

b. \(3x\left( {25x + 15} \right) – 35\left( {5x + 3} \right) = 0\)

c. \(\left( {2 – 3x} \right)\left( {x + 11} \right) = \left( {3x – 2} \right)\left( {2 – 5x} \right)\)

d. \(\left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {4x – 3} \right) = \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {x – 12} \right)\)

e. \({\left( {2x – 1} \right)^2} + \left( {2 – x} \right)\left( {2x – 1} \right) = 0\)

f. \(\left( {x + 2} \right)\left( {3 – 4x} \right) = {x^2} + 4x + 4\)

Giải:

a. \(\left( {x – 1} \right)\left( {5x + 3} \right) = \left( {3x – 8} \right)\left( {x – 1} \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {5x + 3} \right) – \left( {3x – 8} \right)\left( {x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left[ {\left( {5x + 3} \right) – \left( {3x – 8} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {5x + 3 – 3x + 8} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {2x + 11} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x – 1 = 0\)hoặc \(2x + 11 = 0\)

+   \(x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

+    \(2x + 11 = 0 \Leftrightarrow x =  – 5,5\)

Phương trình có nghiệm x = 1 hoặc x = -5,5

b. \(3x\left( {25x + 15} \right) – 35\left( {5x + 3} \right) = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 15x\left( {5x + 3} \right) – 35\left( {5x + 3} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {15x – 35} \right)\left( {5x + 3} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 15x – 35 = 0\) hoặc \(5x + 3 = 0\)

+     \(15x – 35 = 0 \Leftrightarrow x = {{35} \over {15}} = {7 \over 3}\)

+      \(5x + 3 = 0 \Leftrightarrow x =  – {3 \over 5}\)

Phương trình có nghiệm \(x = {7 \over 3}\) hoặc \(x =  – {3 \over 5}\)

c. \(\left( {2 – 3x} \right)\left( {x + 11} \right) = \left( {3x – 2} \right)\left( {2 – 5x} \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {2 – 3x} \right)\left( {x + 11} \right) – \left( {3x – 2} \right)\left( {2 – 5x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2 – 3x} \right)\left( {x + 11} \right) + \left( {2 – 3x} \right)\left( {2 – 5x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2 – 3x} \right)\left[ {\left( {x + 11} \right) + \left( {2 – 5x} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2 – 3x} \right)\left( {x + 11 + 2 – 5x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2 – 3x} \right)\left( { – 4x + 13} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 2 – 3x = 0\)hoặc \(13 – 4x = 0\)

+       \(2 – 3x = 0 \Leftrightarrow x = {2 \over 3}\)

+       \(13 – 4x = 0 \Leftrightarrow x = {{13} \over 4}\)

Phương trình có nghiệm \(x = {2 \over 3}\) hoặc \(x = {{13} \over 4}\)

d. \(\left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {4x – 3} \right) = \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {x – 12} \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {4x – 3} \right) – \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {x – 12} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2{x^2} + 1} \right)\left[ {\left( {4x – 3} \right) – \left( {x – 12} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {4x – 3 – x + 12} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {3x + 9} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 2{x^2} + 1 = 0\)hoặc \(3x + 9 = 0\)

+        \(2{x^2} + 1 = 0\) vô nghiệm (\(2{x^2} \ge 0\) nên \(2{x^2} + 1 > 0$ )

+        \(3x + 9 = 0 \Leftrightarrow x =  – 3\)

Phương trình có nghiệm x = -3

e. \({\left( {2x – 1} \right)^2} + \left( {2 – x} \right)\left( {2x – 1} \right) = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {2x – 1} \right)\left( {2x – 1} \right) + \left( {2 – x} \right)\left( {2x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x – 1} \right)\left[ {\left( {2x – 1} \right) + \left( {2 – x} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x – 1} \right)\left( {2x – 1 + 2 – x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x – 1} \right)\left( {x + 1} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 2x – 1 = 0\)hoặc \(x + 1 = 0\)

+     \(2x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0,5\)

+     \(x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1\)

Phương trình có nghiệm x = 0,5 hoặc x = -1

f. \(\left( {x + 2} \right)\left( {3 – 4x} \right) = {x^2} + 4x + 4\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {3 – 4x} \right) – {\left( {x + 2} \right)^2} = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {3 – 4x} \right) – \left( {x + 2} \right)\left( {x + 2} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left[ {\left( {3 – 4x} \right) – \left( {x + 2} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {3 – 4x – x – 2} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {1 – 5x} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x + 2 = 0\) hoặc \(1 – 5x = 0\)

+    \(x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  – 2\)

+     \(1 – 5x = 0 \Leftrightarrow x = 0,2\)

Phương trình có nghiệm x = -2 hoặc x = 0,2

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…