Giải bài 29, 30, 31, 32, 33, 34 trang 48, 49 SGK toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 48, 49 bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk toán 8 tập 2. Câu 29: a)Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm;…

Bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2

a)Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm;

Bạn đang xem bài: Giải bài 29, 30, 31, 32, 33, 34 trang 48, 49 SGK toán 8 tập 2

b)Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.

Hướng dẫn làm bài:

a)Ta có bất phương trình: 2x – 5 ≥ 0 ⇔ 2x > 5

⇔\(x \ge {5 \over 2}\)

Vậy để cho 2x – 5 không âm thì \(x \ge {5 \over 2}\) .

b)Tìm x sao cho giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.

Ta có : -3x ≤ -7x + 5 ⇔-3x + 7x ≤ 5

⇔2x  ≤ 5

⇔x ≤\({5 \over 2}\)

Vậy để cho giá trị của  -3x không lớn hơn giá trị của  -7x + 5 thì \(x \le {5 \over 2}\) .


Bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Một người có số tiền không quá 70 000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng?

Hướng dẫn làm bài:

Gọi x là số tờ giấy bạc loại 5000 đồng.

Số tờ giấy bạc loại 2000 đồng là 15 – x (với 0 

Vì số tiền không quá 70000 nên

5000x + 2000(15 – x ) ≤ 70000

5000x + 30000 – 2000x ≤ 70000

3000x ≤ 40000

x ≤\({{40} \over 3}\)

So với điều kiện thì \(0

Vậy số từ giấy bạc loại 5000đ người ấy có thể có là các số nguyên dương từ 1 đến 13.


Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) \({{15 – 6x} \over 3} > 5\)                                 

b) \({{8 – 11x} \over 4}

c) \({1 \over 4}\left( {x – 1} \right)

d) \({{2 – x} \over 3}

Hướng dẫn làm bài:

a) \({{15 – 6x} \over 3} > 5 \Leftrightarrow 15 – 6x > 15\)

⇔-6x > 0

⇔x

Vậy tập nghiệm là S ={x/x

Biểu diễn trên trục số:

   giai bai 29 30 31 32 33 34 trang 48 49 sgk toan 8 tap 2 1 1517412762 c2phanchutrinh.edu.vn

                                          

b) \({{8 – 11x} \over 4}

⇔-11x

⇔x> -4 

Vậy tập hợp nghiệm: x > -4

Biểu diễn trên trục số:

 giai bai 29 30 31 32 33 34 trang 48 49 sgk toan 8 tap 2 2 1517412762 c2phanchutrinh.edu.vn

c) \({1 \over 4}\left( {x – 1} \right)

⇔3(x – 1)

⇔3x – 2x

Vậy tập hợp nghiệm : S = {x/x

Biểu diễn trên trục số:

 giai bai 29 30 31 32 33 34 trang 48 49 sgk toan 8 tap 2 3 1517412762 c2phanchutrinh.edu.vn

d) \({{2 – x} \over 3}

⇔5(2 – x)

⇔6x – 5x

Vậy tập nghiệm S = {x/x

Biểu diện trên trục số:

 giai bai 29 30 31 32 33 34 trang 48 49 sgk toan 8 tap 2 4 1517412762 c2phanchutrinh.edu.vn


Bài 32 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) 8x + 3(x + 1) > 5x – (2x – 6);                     

b)2x(6x – 1) > (3x – 2)(4x +3).

Hướng dẫn làm bài:

a)8x + 3(x + 1) > 5x – (2x – 6) ⇔ 8x + 3x + 3 > 5x – 2x + 6

⇔ 8x + 3 > 6

⇔8x > 3

⇔x > \({3 \over 8}\)                     

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > \({3 \over 8}\)

b) 2x(6x – 1) > (3x – 2)(4x +3).

⇔12x2 – 2x > 12x2 – 8x + 9x – 6

⇔12x2 – 2x > 12x2 + x – 6

⇔-2x – x > – 6

⇔-3x > -6

⇔x

Vậy nghiệm của bất phương trình là x


Bài 33 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Đố: Trong một kì thi, bạn Chiến phải thi bốn môn Văn, Toán, Tiếng Anh và Hóa. Chiến đã thi ba môn và được kết quả như bảng sau:

Môn

Văn

Tiếng Anh

Hóa

Điểm

8

7

10

Kì thi quy định muốn đạt loại giỏi phải có điểm trung bình các môn thi là 8 trở lên và không có môn nào bị điểm dưới 6. Biết môn Văn và Toán được tính hệ số 2. Hãy cho biết, để đạt loại giỏi bạn Chiến phải có điểm thi môn Toán ít nhất là bao nhiêu?

Hướng dẫn làm bài:

a) Gọi x là điểm thi môn Toán, theo đề bài ta có điều kiện:

6 ≤ x ≤ 10

Điểm trung bình của bốn môn:

 \({{8.2 + 7 + 10 + x.2} \over 6} = {{33 + 2x} \over 6}\)

Để được xếp loại giỏi thì: \({{33 + 2x} \over 6} \ge 8\)

⇔33 + 2x ≥ 48

⇔2x ≥ 15

⇔x ≥ 7,5

Vậy để đạt được loại giỏi thì bạn Chiến phải có điểm thi môn Toán ít nhất là 7.


Bài 34 trang 49 sgk toán 8 tập 2

Đố. Tìm sai lầm trong các “lời giải” sau:

a) Giải bất phương trình -2x > 23. Ta có:

-2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔ x > 25.

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25.

b) Giải bất phương trình \( – {3 \over 7}x > 12\) . Ta có:

 \( – {3 \over 7}x > 12 \Leftrightarrow \left( { – {7 \over 3}} \right).\left( { – {3 \over 7}} \right) > \left( { – {7 \over 3}} \right).12 \Leftrightarrow x >  – 28\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -28.

Hướng dẫn làm bài:

a) -2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔ x > 25.

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25

Nhận xét: Sai lầm là: khi tìm x phải nhân hai vế với -\({1 \over 2}\)  hoặc chia hai vế cho -2 và đổi chiều bất phương trình

Lời giải đúng: -2x > 23

⇔x

⇔x

Vậy nghiệm của bất phương trình: x

b) \( – {3 \over 7}x > 12 \Leftrightarrow \left( { – {7 \over 3}} \right).\left( { – {3 \over 7}} \right) > \left( { – {7 \over 3}} \right).12 \Leftrightarrow x >  – 28\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -28.

Nhận xét: Sai làm là nhân hai vế của bất phương trình cho  mà không đổi chiều bất phương trình.

Lời giải đúng:

 \( – {3 \over 7}x > 12 \Leftrightarrow \left( { – {7 \over 3}} \right).\left( { – {3 \over 7}x} \right)

⇔ x

Vậy nghiệm của bất phương trình là x

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.