Giải bài 29, 30, 31 trang 32 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 32 bài 7 phép nhân các phân thức đại số Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 29: Làm tính nhân phân thức …

Câu 29 trang 32 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Làm tính nhân phân thức :

Bạn đang xem bài: Giải bài 29, 30, 31 trang 32 SBT Toán 8 tập 1

a. \({{30{x^3}} \over {11{y^2}}}.{{121{y^5}} \over {25x}}\)

b. \({{24{y^5}} \over {7{x^2}}}.\left( { – {{21x} \over {12{y^3}}}} \right)\)

c. \(\left( { – {{18{y^3}} \over {25{x^4}}}} \right).\left( { – {{15{x^2}} \over {9{y^3}}}} \right)\)

d. \({{4x + 8} \over {{{\left( {x – 10} \right)}^3}}}.{{2x – 20} \over {{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}\)

e. \({{2{x^2} – 20x + 50} \over {3x + 3}}.{{{x^2} – 1} \over {4{{\left( {x – 5} \right)}^3}}}\)

Giải:

a. \({{30{x^3}} \over {11{y^2}}}.{{121{y^5}} \over {25x}}\)\( = {{30{x^3}.121{y^5}} \over {11{y^2}.25x}} = {{6{x^2}.11{y^3}} \over {1.5}} = {{66{x^2}{y^3}} \over 5}\)

b. \({{24{y^5}} \over {7{x^2}}}.\left( { – {{21x} \over {12{y^3}}}} \right)\) \( = {{24{y^5}.\left( { – 21x} \right)} \over {7{x^2}.12{y^3}}} = {{2{y^2}.\left( { – 3} \right)} \over x} =  – {{6{y^2}} \over x}\)

c. \(\left( { – {{18{y^3}} \over {25{x^4}}}} \right).\left( { – {{15{x^2}} \over {9{y^3}}}} \right)\) \( = {{\left( { – 18{y^3}} \right).\left( { – 15{x^2}} \right)} \over {25{x^4}.9{y^3}}} = {{ – 2.\left( { – 3} \right)} \over {5{x^2}.1}} = {6 \over {5{x^2}}}\)

d. \({{4x + 8} \over {{{\left( {x – 10} \right)}^3}}}.{{2x – 20} \over {{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}\)\( = {{4\left( {x + 2} \right).2\left( {x – 10} \right)} \over {{{\left( {x – 10} \right)}^3}{{\left( {x + 2} \right)}^2}}} = {8 \over {{{\left( {x – 10} \right)}^2}\left( {x + 2} \right)}}\)

e. \({{2{x^2} – 20x + 50} \over {3x + 3}}.{{{x^2} – 1} \over {4{{\left( {x – 5} \right)}^3}}}\)\( = {{2\left( {{x^2} – 10x + 25} \right)\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)} \over {3\left( {x + 1} \right).4{{\left( {x – 5} \right)}^3}}}\)

\( = {{{{\left( {x – 5} \right)}^2}\left( {x – 1} \right)} \over {6{{\left( {x – 5} \right)}^3}}} = {{x – 1} \over {6\left( {x – 5} \right)}}\)


Câu 30 trang 32 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức (chú ý dùng quy tắc đổi dấu để thấy nhân tử chung) :

a. \({{x + 3} \over {{x^2} – 4}}.{{8 – 12x + 6{x^2} – {x^3}} \over {9x + 27}}\)

b. \({{6x – 3} \over {5{x^2} + x}}.{{25{x^2} + 10x + 1} \over {1 – 8{x^3}}}\)

c. \({{3{x^2} – x} \over {{x^2} – 1}}.{{1 – {x^4}} \over {{{\left( {1 – 3x} \right)}^3}}}\)

Giải:

a. \({{x + 3} \over {{x^2} – 4}}.{{8 – 12x + 6{x^2} – {x^3}} \over {9x + 27}}\)\({{\left( {x + 3} \right)\left( {8 – 12x + 6{x^2} – {x^3}} \right)} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right).9\left( {x + 3} \right)}}\)

\( = {{{2^3} – {{3.2}^2}.x + 3.2{x^2} – {x^3}} \over {9\left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right)}} = {{{{\left( {2 – x} \right)}^3}} \over { – 9\left( {x + 2} \right)\left( {2 – x} \right)}} =  – {{{{\left( {2 – x} \right)}^2}} \over {9\left( {x + 2} \right)}}\)

b. \({{6x – 3} \over {5{x^2} + x}}.{{25{x^2} + 10x + 1} \over {1 – 8{x^3}}}\)\( = {{3\left( {2x – 1} \right){{\left( {5x + 1} \right)}^2}} \over {x\left( {5x + 1} \right)\left[ {1 – {{\left( {2x} \right)}^2}} \right]}} = {{3\left( {2x – 1} \right)\left( {5x + 1} \right)} \over {x\left( {1 – 2x} \right)\left( {1 + 2x + 4{x^2}} \right)}}\)

\( =  – {{3\left( {2x – 1} \right)\left( {5x + 1} \right)} \over {x\left( {2x – 1} \right)\left( {1 + 2x + 4{x^2}} \right)}} =  – {{3\left( {5x + 1} \right)} \over {x\left( {1 + 2x + 4{x^2}} \right)}}\)

c. \({{3{x^2} – x} \over {{x^2} – 1}}.{{1 – {x^4}} \over {{{\left( {1 – 3x} \right)}^3}}}\)\( = {{x\left( {3x – 1} \right)\left( {1 – {x^4}} \right)} \over {\left( {{x^2} – 1} \right){{\left( {1 – 3x} \right)}^3}}} = {{x\left( {3x – 1} \right)\left( {{x^2} – 1} \right)\left( {{x^2} + 1} \right)} \over {\left( {{x^2} – 1} \right){{\left( {3x – 1} \right)}^3}}}\)

\( = {{x\left( {{x^2} + 1} \right)} \over {{{\left( {3x – 1} \right)}^2}}}\)


Câu 31 trang 32 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Phân tích các tử thức và các mẫu thức (nếu cần thì dùng phương pháp thêm và bớt cùng một số hạng hoặc tách một số hạng thành hai số hạng) rồi rút gọn biểu thức :

a. \({{x – 2} \over {x + 1}}.{{{x^2} – 2x – 3} \over {{x^2} – 5x + 6}}\)

b. \({{x + 1} \over {{x^2} – 2x – 8}}.{{4 – x} \over {{x^2} + x}}\)

c. \({{x + 2} \over {4x + 24}}.{{{x^2} – 36} \over {{x^2} + x – 2}}\)

Giải:

a. \({{x – 2} \over {x + 1}}.{{{x^2} – 2x – 3} \over {{x^2} – 5x + 6}}\)\( = {{\left( {x – 2} \right)\left( {{x^2} – 2x – 3} \right)} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – 5x + 6} \right)}} = {{\left( {x – 2} \right)\left( {{x^2} – 3x + x – 3} \right)} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – 2x – 3x + 6} \right)}}\)

\( = {{\left( {x – 2} \right)\left[ {x\left( {x – 3} \right) + \left( {x – 3} \right)} \right]} \over {\left( {x + 1} \right)\left[ {x\left( {x – 2} \right) – 3\left( {x – 2} \right)} \right]}} = {{\left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right)}} = 1\)

b. \({{x + 1} \over {{x^2} – 2x – 8}}.{{4 – x} \over {{x^2} + x}}\)\( = {{\left( {x + 1} \right)\left( {4 – x} \right)} \over {\left( {{x^2} – 2x – 8} \right)x\left( {x + 1} \right)}} = {{4 – x} \over {\left( {{x^2} – 4x + 2x – 8} \right)x}}\)

\( = {{4 – x} \over {\left[ {x\left( {x – 4} \right) + 2\left( {x – 4} \right)} \right]x}} = {{4 – x} \over {x\left( {x – 4} \right)\left( {x + 2} \right)}} =  – {{x – 4} \over {x\left( {x – 4} \right)\left( {x + 2} \right)}} =  – {1 \over {x\left( {x + 2} \right)}}\)

c. \({{x + 2} \over {4x + 24}}.{{{x^2} – 36} \over {{x^2} + x – 2}}\)\({{\left( {x + 2} \right)\left( {x + 6} \right)\left( {x – 6} \right)} \over {4\left( {x + 6} \right)\left( {{x^2} + x – 2} \right)}} = {{\left( {x + 2} \right)\left( {x – 6} \right)} \over {4\left( {{x^2} + 2x – x – 2} \right)}}\)

\( = {{\left( {x + 2} \right)\left( {x – 6} \right)} \over {4\left[ {x\left( {x + 2} \right) – \left( {x – 2} \right)} \right]}} = {{\left( {x + 2} \right)\left( {x – 6} \right)} \over {4\left( {x + 2} \right)\left( {x – 1} \right)}} = {{x – 6} \over {4\left( {x – 1} \right)}}\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.