Giải bài 29, 30, 6.1, 6.2 trang 23, 24 SBT Toán lớp 7 tập 2

Giải bài tập trang 23, 24 bài 6 cộng, trừ đa thức Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 29: Tìm đa thức A biết…

Câu 29 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tìm đa thức A biết :

Bạn đang xem bài: Giải bài 29, 30, 6.1, 6.2 trang 23, 24 SBT Toán lớp 7 tập 2

a) \({\rm{}}A + ({x^2} + {y^2}) = 5{{\rm{x}}^2} + 3{y^2} – xy\)

b) \(A – (xy + {x^2} – {y^2}) = {x^2} + {y^2}\)

Giải

a) \({\rm{}}A + ({x^2} + {y^2}) = 5{{\rm{x}}^2} + 3{y^2} – xy\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow A = (5{{\rm{x}}^2} + 3{y^2} – xy) – ({x^2} + {y^2}) \cr
& = 5{{\rm{x}}^2} + 3{y^2} – xy – {x^2} – {y^2} \cr
& = (5 – 1){{\rm{x}}^2} + \left( {3 – 1} \right){y^2} – xy \cr
& = 4{{\rm{x}}^2} + 2{y^2} – xy \cr} \)

b) \(A – (xy + {x^2} – {y^2}) = {x^2} + {y^2}\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow A = ({x^2} + {y^2}) + (xy + {x^2} – {y^2}) \cr
& = (1 + 1){x^2} + (1 – 1){y^2} + xy = 2{x^2} + xy \cr} \)

 


Câu 30 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho hai đa thức :

\(M = {x^2} – 2yz + {z^2}\)

\(N = 3yz – {z^2} + 5{{\rm{x}}^2}\)

a) Tính M + N

b) Tính M – N; N – M

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{a}})M + N = ({x^2} – 2yz + {z^2}) + (3yz – {z^2} + 5{{\rm{x}}^2}) \cr
& = {x^2} – 2yz + {z^2} + 3yz – {z^2} + 5{{\rm{x}}^2} \cr
& = (1 + 5){x^2} + ( – 2 + 3)yz + (1 – 1){z^2} = 6{{\rm{x}}^2} + yz \cr} \)

b) \(M – N = ({x^2} – 2yz + {z^2}) – (3yz – {z^2} + 5{{\rm{x}}^2}) \)

\(= {x^2} – 2yz + {z^2} – 3yz + {z^2} – 5{{\rm{x}}^2}\)

\(= (1 – 5){x^2} – (2 + 3)yz + (1 + 1){z^2} \)

\(=  – 4{{\rm{x}}^2} – 5yz + 2{{\rm{z}}^2}\)

\(N – M = (3yz – {z^2} + 5{{\rm{x}}^2}) – ({x^2} – 2yz + {z^2})\)               

\(\eqalign{
& = 3yz – {z^2} + 5{{\rm{x}}^2} – {x^2} + 2yz – {z^2} \cr
& = (3 + 2)yz – (1 + 1){{\rm{z}}^2} + (5 – 1){x^2} \cr
& = 5yz – 2{{\rm{z}}^2} + 4{{\rm{x}}^2} \cr} \)

 


Câu 6.1, 6.2 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Câu 6.1 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho các đa thức

\(P = 3{{\rm{x}}^2}y – 2{\rm{x + 5x}}{y^2} – 7{y^2}\) và \(Q = 3{\rm{x}}{y^2} – 7{y^2} – 9{{\rm{x}}^2}y – x – 5\)

Tìm đa thức M sao cho

a) M = P + Q

b) M = Q – P

Giải

a) \(M = P + Q = 8{\rm{x}}{y^2} – 6{{\rm{x}}^2}y – 3{\rm{x}} – 14{y^2} – 5\)

b) \(M = Q – P =  – 2{\rm{x}}{y^2} – 12{{\rm{x}}^2}y + x – 5\)

Câu 6.2 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Giá trị của đa thức tại x = -1; y = 1 là:

(A) 0;                (B) -1;

(C) 1;                (D) -6

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Đáp án đúng là (D) -6.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.