Giải bài 35, 36, 37 trang 72 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 72 bài 5 hàm số Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 35: Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là…

Câu 35 trang 72 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

Bạn đang xem bài: Giải bài 35, 36, 37 trang 72 SBT Toán lớp 7 tập 1

a) 

x

-3

-2

-1

 \({1 \over 3}\)  \({1 \over 2}\)

2

?

y

-4

-6

-12

36

24

6

b)

x

4

4

9

16

?

y

-2

2

3

4

c)

x

-2

-1

0

1

2

?

y

1

1

1

1

1

Giải

a) Trong bảng ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa thì y là hàm số của đại lượng x.

b) Trong bảng ta thấy ứng với mỗi giá trị x = 4 có hai giá trị khác nhau của y là 2 và – 2. Theo định nghĩa thì y không phải là hàm số của đại lượng x.

c) Trong bảng ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa thì y là hàm số của đại lượng x. Ở đây giá trị của y không đổi nên hàm số  đó là hàm hằng. 

 


Câu 36 trang 72 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức \(f\left( x \right) = {{15} \over x}\).

a) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số y = f(x) vào bảng sau:

x

-5

-3

-1

1

3

5

15

y = f(x)

 

 

 

 

 

 

 

b) f(-3) =?;  f(6) = ?

Giải

a) Điền giá trị y = f(x) vào bảng sau:

x

-5

-3

-1

1

3

5

15

y = f(x)

-3

-5

-15

15

5

3

1

b) \(f\left( { – 3} \right) = {{15} \over { – 3}} =  – 5\); \(f(6) = {{15} \over 6} = {5 \over 2}\).

 


Câu 37 trang 72 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức \(f\left( x \right) = 2{{\rm{x}}^2} – 5\).

Hãy tính: f(1);  f (-2);  f(0);  f(2).

Giải

Ta có: \(f\left( 1 \right) = {2.1^2} – 5 = 2 – 5 =  – 3\)

\(f( – 2) = 2.{( – 2)^2} – 5 = 2.4 – 5 = 3\)

\(f\left( 0 \right) = {2.0^2} – 5 = 0 – 5 =  – 5\)

\(f\left( 2 \right) = {2.2^2} – 5 = 2.4 – 5 = 3\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.