Giải bài 37, 7.1, 7.2 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 2

Giải bài tập trang 25 bài 7 đa thức một biến Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 37: Tính giá trị của các đa thức sau…

Câu 37 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính giá trị của các đa thức sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 37, 7.1, 7.2 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 2

a) \({x^2} + {x^4} + {x^6} = {x^8} + … + {x^{100}}\) tại x = -1

b) \(a{x^2} + bx + c\) tại x = -1; x = 1 (a, b, c là hằng số).

Giải

a) Thay giá trị x = -1 vào đa thức ta có:

\({( – 1)^2} + {( – 1)^4} + {( – 1)^6} + … + {( – 1)^{100}} \)

\(= \underbrace {1 + 1 + 1 + … + 1}_{} = 50\)

            50 số hạng

Vậy giá trị đa thức bằng 50 tại x = 1

b) Thay x = -1 vào đa thức ta có:

\({\rm{a}}{\left( { – 1} \right)^2} + b\left( { – 1} \right) + c = a – b + c\)

Vậy giá trị đa thức bằng a – b + c tại x = -1

Thay x = 1 vào đa thức ta có:

\({\rm{a}}{.1^2} + b.1 + c = a + b + c\). Vậy giá trị đa thức bằng a + b + c tại x = 1.

 


Câu 7.1, 7.2 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Câu 7.1 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho

\(f\left( x \right) = {x^5} + 3{{\rm{x}}^2} – 5{{\rm{x}}^3} – {x^7} + {x^3} + 2{{\rm{x}}^2} + {x^5} – 4{{\rm{x}}^2} – {x^7}\)

\(g\left( x \right) = {x^4} + 4{{\rm{x}}^3} – 5{{\rm{x}}^8} – {x^7} + {x^3} + {x^2} – 2{{\rm{x}}^7} + {x^4} – 4{{\rm{x}}^2} – {x^8}\)

Thu gọn và sắp xếp các đa thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm của biến rồi tìm bậc của đa thức đó.

Giải

\(\eqalign{
& f\left( x \right) = {x^5} + 3{{\rm{x}}^2} – 5{{\rm{x}}^3} – {x^7} + {x^3} + 2{{\rm{x}}^2} + {x^5} – 4{{\rm{x}}^2} – {x^7} \cr
& \Rightarrow f(x) = 2{{\rm{x}}^5} – 4{{\rm{x}}^3} + {x^2} \cr} \)

Đa thức có bậc là 5

\(\eqalign{
& g\left( x \right) = {x^4} + 4{{\rm{x}}^3} – 5{{\rm{x}}^8} – {x^7} + {x^3} + {x^2} – 2{{\rm{x}}^7} + {x^4} – 4{{\rm{x}}^2} – {x^8} \cr
& \Rightarrow g(x) = – 6{{\rm{x}}^8} – 3{{\rm{x}}^7} + 2{{\rm{x}}^4} + 5{{\rm{x}}^3} – 3{{\rm{x}}^2} \cr} \)

Đa thức có bậc là 8.

Thu gọn và sắp xếp các đa thức f (x) và g (x) theo lũy thừa giảm của biến rồi tìm bậc của đa thức đó.

Câu 7.2 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Giá trị của đa thức \({\rm{x}} + {{\rm{x}}^3} + {{\rm{x}}^5} + {{\rm{x}}^7} + {{\rm{x}}^9} + …… + {{\rm{x}}^{101}}\) tại x = -1  là:

 (A) -101;                      (B) -100;

(C) -51;                         (D) -50

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Đáp án đúng là (C) -51.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.