Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 25, 26 SBT Toán lớp 7 tập 2

Giải bài tập trang 25, 26 bài 8 cộng trừ đa thức một biến Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 38: Tính…

Câu 38 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính f(x) + g(x) với:

Bạn đang xem bài: Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 25, 26 SBT Toán lớp 7 tập 2

\(f\left( x \right) = {x^5} – 3{{\rm{x}}^2} + {x^3} – {x^2} – 2{\rm{x}} + 5\)

\(g\left( x \right) = {x^2} – 3{\rm{x}} + 1 + {x^2} – {x^4} + {x^5}\) 

Giải

Thu gọn rồi sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến :

\(\eqalign{
& f\left( x \right) = {x^5} – 3{{\rm{x}}^2} + {x^3} – {x^2} – 2{\rm{x}} + 5 \cr
& \Leftrightarrow f(x) = {x^5} + {x^3} – {x^2} – 2{\rm{x}} + 5 \cr} \)

\(\eqalign{
& g\left( x \right) = {x^2} – 3{\rm{x}} + 1 + {x^2} – {x^4} + {x^5} \cr
& \Leftrightarrow g(x) = {x^5} – {x^4} + 2{x^2} – 3{\rm{x}} + 1 \cr} \)

1 1518054526 cau 38a trang 25 sbt toan lop 7 tap 2 c2phanchutrinh.edu.vn

 


Câu 39 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính f(x) – g(x) với :

\(f(x) = {x^7} – 3{{\rm{x}}^2} – {x^5} + {x^4} – {x^2} + 2{\rm{x}} – 7\)

\(g(x) = x – 2{{\rm{x}}^2} + {x^4} – {x^5} – {x^7} – 4{{\rm{x}}^2} – 1\)

Giải

Thu gọn rồi sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến:

\(\eqalign{
& f(x) = {x^7} – 3{{\rm{x}}^2} – {x^5} + {x^4} – {x^2} + 2{\rm{x}} – 7 \cr
& \Leftrightarrow f(x) = {x^7} – {x^5} + {x^4} – 4{x^2} + 2{\rm{x}} – 7 \cr} \)

\(\eqalign{
& g(x) = x – 2{{\rm{x}}^2} + {x^4} – {x^5} – {x^7} – 4{{\rm{x}}^2} – 1 \cr
& \Leftrightarrow g(x) = – {x^7} – {x^5} + {x^4} – 6{{\rm{x}}^2} + x – 1 \cr} \)

2 1518054526 cau 39 trang 25 sbt toan lop 7 tap 2 c2phanchutrinh.edu.vn

 


Câu 40 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho các đa thức:     

\(f(x) = {x^4} – 3{{\rm{x}}^2} + x – 1\)

\(g(x) = {x^4} – {x^3} + {x^2} + 5\)

Tìm đa thức h(x) sao cho:

a) f(x) + h(x) = g(x)

b) f(x) – h(x) = g(x)

Giải

a) f (x)  + h (x) = g (x)

\( \Rightarrow h(x) = g(x) – f(x) \)

  \(h(x)= \left( {{x^4} – {x^3} + {x^2} + 5} \right) – ({x^4} – 3{{\rm{x}}^2} + x – 1)\)

\(\eqalign{
& h(x) = {x^4} – {x^3} + {x^2} + 5 – {x^4} + 3{{\rm{x}}^2} – x + 1 \cr
& h(x) = – {x^3} + 4{{\rm{x}}^2} – x + 6 \cr} \)

b) f (x)  – h (x) = g (x)

\(\eqalign{
& \Rightarrow h(x) = f(x) – g(x) \cr
& \Leftrightarrow h(x) = ({x^4} – 3{{\rm{x}}^2} + x – 1) – ({x^4} – {x^3} + {x^2} + 5) \cr} \)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow h(x) = {x^4} – 3{{\rm{x}}^2} + x – 1 – {x^4} + {x^3} – {x^2} – 5 \cr
& \Leftrightarrow h(x) = {x^3} – 4{x^2} + x – 6 \cr} \)

 


Câu 41 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho đa thức:     

\(f(x) = {a_n}{x^n} + {a_{n – 1}}{x^{n – 1}} + ….. + {a_1}x + {a_0}\)

\(g(x) = {b_n}{x^n} + {b_{n – 1}}{x^{n – 1}} + …… + {b_1}x + {b_0}\)

a) Tính f (x) + g (x)

b) Tính f (x) – g (x)

Giải

3 1518054526 cau 41a trang 26 sbt toan lop 7 tap 2 c2phanchutrinh.edu.vn

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.