Giải bài 38, 39, 40 trang 12 SBT Toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 12 bài 5 phương trình chứa ẩn ở mẫu Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2. Câu 38: Giải các phương trình sau…

Câu 38 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 38, 39, 40 trang 12 SBT Toán 8 tập 2

a. \({{1 – x} \over {x + 1}} + 3 = {{2x + 3} \over {x + 1}}\)

b. \({{{{\left( {x + 2} \right)}^2}} \over {2x – 3}} – 1 = {{{x^2} + 10} \over {2x – 3}}\)

c. \({{5x – 2} \over {2 – 2x}} + {{2x – 1} \over 2} = 1 – {{{x^2} + x – 3} \over {1 – x}}\)

d. \({{5 – 2x} \over 3} + {{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {3x – 1}} = {{\left( {x + 2} \right)\left( {1 – 3x} \right)} \over {9x – 3}}\)

Giải:

a. \({{1 – x} \over {x + 1}} + 3 = {{2x + 3} \over {x + 1}}\)                      ĐKXĐ: \(x \ne  – 1\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{1 – x} \over {x + 1}} + {{3\left( {x + 1} \right)} \over {x + 1}} = {{2x + 3} \over {x + 1}}  \cr  &  \Leftrightarrow 1 – x + 3\left( {x + 1} \right) = 2x + 3  \cr  &  \Leftrightarrow 1 – x + 3x + 3 – 2x – 3 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 0x =  – 1 \cr} \)

Phương trình vô nghiệm.

b. \({{{{\left( {x + 2} \right)}^2}} \over {2x – 3}} – 1 = {{{x^2} + 10} \over {2x – 3}}\)                  

ĐKXĐ: \(x \ne {3 \over 2}\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{{{\left( {x + 2} \right)}^2}} \over {2x – 3}} – {{2x – 3} \over {2x – 3}} = {{{x^2} + 10} \over {2x – 3}}  \cr  &  \Leftrightarrow {\left( {x + 2} \right)^2} – \left( {2x – 3} \right) = {x^2} + 10  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} + 4x + 4 – 2x + 3 – {x^2} – 10 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2x = 3 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x = {3 \over 2}\) (loại)

Phương trình vô nghiệm.

c. \({{5x – 2} \over {2 – 2x}} + {{2x – 1} \over 2} = 1 – {{{x^2} + x – 3} \over {1 – x}}\)                          

ĐKXĐ:  \(x \ne 1\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{5x – 2} \over {2\left( {1 – x} \right)}} + {{\left( {2x – 1} \right)\left( {1 – x} \right)} \over {2\left( {1 – x} \right)}} = {{2\left( {1 – x} \right)} \over {2\left( {1 – x} \right)}} – {{2\left( {{x^2} + x – 3} \right)} \over {2\left( {1 – x} \right)}}  \cr  &  \Leftrightarrow 5x – 2 + \left( {2x – 1} \right)\left( {1 – x} \right) = 2\left( {1 – x} \right) – 2\left( {{x^2} + x – 3} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 5x – 2 + 2x – 2{x^2} – 1 + x – 2 + 2x + 2{x^2} + 2x – 6 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 5x + 2x + x + 2x + 2x = 2 + 6 + 2 + 1 \Leftrightarrow 12x = 11 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x = {{11} \over {12}}\) (thỏa)

 Vậy phương trình có nghiệm \(x = {{11} \over {12}}\)

d. \({{5 – 2x} \over 3} + {{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {3x – 1}} = {{\left( {x + 2} \right)\left( {1 – 3x} \right)} \over {9x – 3}}\)                       ĐKXĐ: \(x \ne {1 \over 3}\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{\left( {5 – 2x} \right)\left( {3x – 1} \right)} \over {3\left( {3x – 1} \right)}} + {{3\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)} \over {3\left( {3x – 1} \right)}} = {{\left( {x + 2} \right)\left( {1 – 3x} \right)} \over {3\left( {3x – 1} \right)}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {5 – 2x} \right)\left( {3x – 1} \right) + 3\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right) = \left( {x + 2} \right)\left( {1 – 3x} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 15x – 5 – 6{x^2} + 2x + 3{x^2} – 3 = x – 3{x^2} + 2 – 6x  \cr  &  \Leftrightarrow  – 6{x^2} + 3{x^2} + 3{x^2} + 15x + 2x – x + 6x = 2 + 5 + 3  \cr  &  \Leftrightarrow 22x = 10 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x = {5 \over {11}}\) (thỏa)

 Vậy phương trình có nghiệm \(x = {5 \over {11}}\)


Câu 39 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

a. Tìm x sao cho giá trị của biểu thức \({{2{x^2} – 3x – 2} \over {{x^2} – 4}}\) bằng 2

b. Tìm x sao cho giá trị của hai biểu thức

\({{6x – 1} \over {3x + 2}}\)và \({{2x + 5} \over {x – 3}}\) bằng nhau.

c. Tìm y sao cho giá trị của hai biểu thức

\({{y + 5} \over {y – 1}} – {{y + 1} \over {y – 3}}\)và \({{ – 8} \over {\left( {y – 1} \right)\left( {y – 3} \right)}}\) bằng nhau

Giải:

a. Ta có: \({{2{x^2} – 3x – 2} \over {{x^2} – 4}}\) = 2                            ĐKXĐ: \(x \ne  \pm 2\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 2{x^2} – 3x – 2 = 2\left( {{x^2} – 4} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} – 3x – 2 = 2{x^2} – 8  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} – 2{x^2} – 3x =  – 8 + 2 \cr} \)

\( \Leftrightarrow  – 3x =  – 6\)

\( \Leftrightarrow x = 2\) (loại)

Vậy không có giá trị nào của x thỏa mãn điều kiện bài toán.

b. Ta có: \({{6x – 1} \over {3x + 2}}\)= \({{2x + 5} \over {x – 3}}\)                     ĐKXĐ: \(x \ne  – {2 \over 3}\)và \(x \ne 3\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{\left( {6x – 1} \right)\left( {x – 3} \right)} \over {\left( {3x + 2} \right)\left( {x – 3} \right)}} = {{\left( {2x + 5} \right)\left( {3x + 2} \right)} \over {\left( {3x + 2} \right)\left( {x – 3} \right)}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {6x – 1} \right)\left( {x – 3} \right) = \left( {2x + 5} \right)\left( {3x + 2} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 6{x^2} – 18x – x + 3 = 6{x^2} + 4x + 15x + 10  \cr  &  \Leftrightarrow 6{x^2} – 6{x^2} – 18x – x – 4x – 15x = 10 – 3  \cr  &  \Leftrightarrow  – 38x = 7 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x =  – {7 \over {38}}\) (thỏa)

Vậy khi \(x =  – {7 \over {38}}\) thì giá trị của hai biểu thức \({{6x – 1} \over {3x + 2}}\) và \({{2x + 5} \over {x – 3}}\)

c. Ta có: \({{y + 5} \over {y – 1}} – {{y + 1} \over {y – 3}}\)= \({{ – 8} \over {\left( {y – 1} \right)\left( {y – 3} \right)}}\)                ĐKXĐ: \(y \ne 1\)và \(y \ne 3\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{\left( {y + 5} \right)\left( {y – 3} \right)} \over {\left( {y – 1} \right)\left( {y – 3} \right)}} – {{\left( {y + 1} \right)\left( {y – 1} \right)} \over {\left( {y – 1} \right)\left( {y – 3} \right)}} = {{ – 8} \over {\left( {y – 1} \right)\left( {y – 3} \right)}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {y + 5} \right)\left( {y – 3} \right) – \left( {y + 1} \right)\left( {y – 1} \right) =  – 8  \cr  &  \Leftrightarrow {y^2} – 3y + 5y – 15 – {y^2} + 1 =  – 8  \cr  &  \Leftrightarrow 2y = 6 \cr} \)

\( \Leftrightarrow y = 3\) (loại)

Vậy không có giá trị nào của y thỏa mãn điều kiện bài toán.


Câu 40 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 38, 39, 40 trang 12 SBT Toán 8 tập 2

a. \({{1 – 6x} \over {x – 2}} + {{9x + 4} \over {x + 2}} = {{x\left( {3x – 2} \right) + 1} \over {{x^2} – 4}}\)

b. \(1 + {x \over {3 – x}} = {{5x} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {3 – x} \right)}} + {2 \over {x + 2}}\)

c. \({2 \over {x – 1}} + {{2x + 3} \over {{x^2} + x + 1}} = {{\left( {2x – 1} \right)\left( {2x + 1} \right)} \over {{x^3} – 1}}\)

d. \({{{x^3} – {{\left( {x – 1} \right)}^3}} \over {\left( {4x + 3} \right)\left( {x – 5} \right)}} = {{7x – 1} \over {4x + 3}} – {x \over {x – 5}}\)

Giải:

a. \({{1 – 6x} \over {x – 2}} + {{9x + 4} \over {x + 2}} = {{x\left( {3x – 2} \right) + 1} \over {{x^2} – 4}}\)                        ĐKXĐ: \(x \ne  \pm 2\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{\left( {1 – 6x} \right)\left( {x + 2} \right)} \over {{x^2} – 4}} + {{\left( {9x + 4} \right)\left( {x – 2} \right)} \over {{x^2} – 4}} = {{x\left( {3x – 2} \right) + 1} \over {{x^2} – 4}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {1 – 6x} \right)\left( {x + 2} \right) + \left( {9x + 4} \right)\left( {x – 2} \right) = x\left( {3x – 2} \right) + 1  \cr  &  \Leftrightarrow x + 2 – 6{x^2} – 12x + 9{x^2} – 18x + 4x – 8 = 3{x^2} – 2x + 1  \cr  &  \Leftrightarrow  – 6{x^2} + 9{x^2} – 3{x^2} + x – 12x – 18x + 4x + 2x = 1 – 2 + 8  \cr  &  \Leftrightarrow  – 23x = 7 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x =  – {7 \over {23}}\) (thỏa)

 Vậy phương trình có nghiệm \(x =  – {7 \over {23}}\)

b. \(1 + {x \over {3 – x}} = {{5x} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {3 – x} \right)}} + {2 \over {x + 2}}\)                            ĐKXĐ: \(x \ne 3\)và \(x =  – 2\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{\left( {x + 2} \right)\left( {3 – x} \right)} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {3 – x} \right)}} + {{x\left( {x + 2} \right)} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {3 – x} \right)}} = {{5x} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {3 – x} \right)}} + {{2\left( {3 – x} \right)} \over {\left( {x + 2} \right)\left( {3 – x} \right)}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {3 – x} \right) + x\left( {x + 2} \right) = 5x + 2\left( {3 – x} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 3x – {x^2} + 6 – 2x + {x^2} + 2x = 5x + 6 – 2x  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} – {x^2} + 3x – 2x + 2x – 5x + 2x = 6 – 6  \cr  &  \Leftrightarrow 0x = 0 \cr} \)

Phương trình đã cho có nghiệm đúng với mọi giá trị của x thỏa mãn điều kiện xác định.

Vậy phương trình có nghiệm \(x \in R/x \ne 3\) và \(x \ne  – 2\)

c. \({2 \over {x – 1}} + {{2x + 3} \over {{x^2} + x + 1}} = {{\left( {2x – 1} \right)\left( {2x + 1} \right)} \over {{x^3} – 1}}\)                          ĐKXĐ: \(x \ne 1\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{2\left( {{x^2} + x + 1} \right)} \over {{x^3} – 1}} + {{\left( {2x + 3} \right)\left( {x – 1} \right)} \over {{x^3} – 1}} = {{\left( {2x – 1} \right)\left( {2x + 1} \right)} \over {{x^3} – 1}}  \cr  &  \Leftrightarrow 2\left( {{x^2} + x + 1} \right) + \left( {2x + 3} \right)\left( {x – 1} \right) = \left( {2x – 1} \right)\left( {2x + 1} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} + 2x + 2 + 2{x^2} – 2x + 3x – 3 = 4{x^2} – 1  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} + 2{x^2} – 4{x^2} + 2x – 2x + 3x =  – 1 – 2 + 3  \cr  &  \Leftrightarrow 3x = 0 \cr} \)

 (thỏa)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 0

d. \({{{x^3} – {{\left( {x – 1} \right)}^3}} \over {\left( {4x + 3} \right)\left( {x – 5} \right)}} = {{7x – 1} \over {4x + 3}} – {x \over {x – 5}}\)                       ĐKXĐ: \(x \ne  – {3 \over 4}\)và \(x \ne 5\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{{x^3} – {{\left( {x – 1} \right)}^3}} \over {\left( {4x + 3} \right)\left( {x – 5} \right)}} = {{\left( {7x – 1} \right)\left( {x – 5} \right)} \over {\left( {4x + 3} \right)\left( {x – 5} \right)}} – {{x\left( {4x + 3} \right)} \over {\left( {4x + 3} \right)\left( {x – 5} \right)}}  \cr  &  \Leftrightarrow {x^3} – {\left( {x – 1} \right)^3} = \left( {7x – 1} \right)\left( {x – 5} \right) – x\left( {4x + 3} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow {x^3} – {x^3} – 3{x^2} – 3x + 1 = 7{x^2} – 35x – x + 5 – 4{x^2} – 3x  \cr  &  \Leftrightarrow 3{x^2} – 7{x^2} + 4{x^2} – 3x + 35x + x + 3x = 5 – 1  \cr  &  \Leftrightarrow 36x = 4 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x = {1 \over 9}\) (thỏa mãn)

 Vậy phương trình có nghiệm \(x = {1 \over 9}\)

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…