Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 40, 41 bài ôn tập chương I SGK Toán 9 tập 1. Câu 74: Tìm x, biết…

Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Tìm x, biết:

Bạn đang xem bài: Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

a) \(\sqrt {{{\left( {2{\rm{x}} – 1} \right)}^2}}  = 3\)

b)  \({5 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}}  – \sqrt {15{\rm{x}}}  – 2 = {1 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} \)

Hướng dẫn làm bài:

a)       

\(\eqalign{
& \sqrt {{{\left( {2{\rm{x}} – 1} \right)}^2}} = 3 \cr
& \Leftrightarrow \left| {2{\rm{x}} – 1} \right| = 3 \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
3 \ge 0 \hfill \cr
\left[ \matrix{
2{\rm{x}} – 1 = 3 \hfill \cr
2{\rm{x}} – 1 = – 3 \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
2{\rm{x}} = 4 \hfill \cr
2{\rm{x}} = – 2 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 2 \hfill \cr
x = – 1 \hfill \cr} \right. \cr} \)                

b) 

\(\eqalign{
& {5 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} – \sqrt {15{\rm{x}}} – 2 = {1 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} \cr
& \Leftrightarrow {5 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} – \sqrt {15{\rm{x}}} – {1 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} = 2 \cr
& \Leftrightarrow \left( {{5 \over 3} – 1 – {1 \over 3}} \right)\sqrt {15} x = 2 \cr
& \Leftrightarrow {1 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} = 2 \cr
& \Leftrightarrow \sqrt {15{\rm{x}}} = 6 \cr
& \Leftrightarrow 15{\rm{x}} = {6^2} \cr
& \Leftrightarrow x = {{12} \over 5} \cr} \)

 


Bài 75 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) \(\left( {{{2\sqrt 3  – \sqrt 6 } \over {\sqrt 8  – 2}} – {{\sqrt {216} } \over 3}} \right).{1 \over {\sqrt 6 }} =  – 1,5\)

b) \(\left( {{{\sqrt {14}  – \sqrt 7 } \over {1 – \sqrt 2 }} + {{\sqrt {15}  – \sqrt 5 } \over {1 – \sqrt 3 }}} \right):{1 \over {\sqrt 7  – \sqrt 5 }} =  – 2\)

c) \({{a\sqrt b  + b\sqrt a } \over {\sqrt {ab} }}:{1 \over {\sqrt a  – \sqrt b }} = a – b\) với a, b dương và a ≠ b

d) \(\left( {1 + {{a + \sqrt a } \over {\sqrt a  + 1}}} \right)\left( {1 – {{a – \sqrt a } \over {\sqrt a  – 1}}} \right) = 1 – a\) với a ≥ 0 và a ≠ 1

Hướng dẫn làm bài:

a)

\(\eqalign{
& \left( {{{2\sqrt 3 – \sqrt 6 } \over {\sqrt 8 – 2}} – {{\sqrt {216} } \over 3}} \right).{1 \over {\sqrt 6 }} \cr
& = \left[ {{{\sqrt 6 \left( {\sqrt 2 – 1} \right)} \over {2\left( {\sqrt 2 – 1} \right)}} – {{6\sqrt 6 } \over 3}} \right].{1 \over {\sqrt 6 }} \cr
& = \left( {{{\sqrt 6 } \over 2} – 2\sqrt 6 } \right).{1 \over {\sqrt 6 }} \cr
& = \left( {{{ – 3} \over 2}\sqrt 6 } \right).{1 \over {\sqrt 6 }} \cr
& = – {3 \over 2} = – 1,5 \cr} \)                             

b)  

\(\eqalign{
& \left( {{{\sqrt {14} – \sqrt 7 } \over {1 – \sqrt 2 }} + {{\sqrt {15} – \sqrt 5 } \over {1 – \sqrt 3 }}} \right):{1 \over {\sqrt 7 – \sqrt 5 }} \cr
& = \left[ {{{\sqrt 7 \left( {\sqrt 2 – 1} \right)} \over {1 – \sqrt 2 }} + {{\sqrt {5\left( {\sqrt 3 – 1} \right)} } \over {1 – \sqrt 3 }}} \right]:{1 \over {\sqrt 7 – \sqrt 5 }} \cr
& = \left( { – \sqrt 7 – \sqrt 5 } \right)\left( {\sqrt 7 – \sqrt 5 } \right) \cr
& = – \left( {\sqrt 7 + \sqrt 5 } \right)\left( {\sqrt 7 – \sqrt 5 } \right) \cr
& = – \left( {7 – 5} \right) = – 2 \cr} \)

c)   

\(\eqalign{
& {{a\sqrt b + b\sqrt a } \over {\sqrt {ab} }}:{1 \over {\sqrt a – \sqrt b }} \cr
& = {{\sqrt {ab} \left( {\sqrt a + \sqrt b } \right)} \over {\sqrt {ab} }}.\left( {\sqrt a – \sqrt b } \right) \cr
& = a – b \cr} \)                        

d) 

\(\eqalign{
& \left( {1 + {{a + \sqrt a } \over {\sqrt a + 1}}} \right)\left( {1 – {{a – \sqrt a } \over {\sqrt a – 1}}} \right) \cr
& = \left[ {1 + {{\sqrt a \left( {\sqrt a + 1} \right)} \over {\sqrt a + 1}}} \right]\left[ {1 – {{\sqrt a \left( {\sqrt a – 1} \right)} \over {\sqrt a – 1}}} \right] \cr
& = \left( {1 + \sqrt a } \right)\left( {1 – \sqrt a } \right) = 1 – a \cr} \)

 


Bài 76 trang 41 SGK Toán 9 tập 1

Cho biểu thức

\(Q = {a \over {\sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – \left( {1 + {a \over {\sqrt {{a^2} – {b^2}} }}} \right):{b \over {a – \sqrt {{a^2} – {b^2}} }}\) với a > b > 0

a) Rút gọn Q

b) Xác định giá trị của Q khi a = 3b

Hướng dẫn làm bài:

a)  

\(\eqalign{
& Q = {a \over {\sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – \left( {1 + {a \over {\sqrt {{a^2} – {b^2}} }}} \right):{b \over {a – \sqrt {{a^2} – {b^2}} }} \cr
& = {a \over {\sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – {{{a^2} – \left( {{a^2} – {b^2}} \right)} \over {b\sqrt {{a^2} – {b^2}} }} \cr
& = {a \over {\sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – {{{a^2} – {a^2} + {b^2}} \over {b\sqrt {{a^2} – {b^2}} }} \cr
& = {{a – b} \over {\sqrt {{a^2} – {b^2}} }} = {{\sqrt {a – b} \sqrt {a – b} } \over {\sqrt {a + b} \sqrt {a – b} }} \cr
& = {{\sqrt {a – b} } \over {\sqrt {a + b} }} \cr}\)

b) Khi a = 3b. Giá trị của Q là

\({{\sqrt {3b – b} } \over {\sqrt {3b + b} }} = {{\sqrt {2b} } \over {4b}} = {{\sqrt {2b} } \over {\sqrt {2b} \sqrt 2 }} = {1 \over {\sqrt 2 }} = {{\sqrt 2 } \over 2}\)

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…