Hoá 9 bài 1: Tính chất hoá học của Oxit, Oxit axit, Oxit bazơ và bài tập vận dụng

Hoá 9 bài 1: Tính chất hoá học của Oxit, Oxit axit, Oxit bazơ và bài tập vận dụng. Oxit Axit và Oxit Bazơ đã được đề cập tới trong nội dung bài ‘Oxi – không khí’ ở chương trình hoá học lớp 8. Dựa vào tính chất hoá học ta có 4 loại Oxit đó là Oxit Axit, Oxit Bazơ, Oxit lưỡng tính và Oxit trung tính.

Vậy Oxit Axit, Oxit Bazơ có tính chất hoá học cụ thể như thế nào, cách gọi tên các oxit ra sao? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem bài: Hoá 9 bài 1: Tính chất hoá học của Oxit, Oxit axit, Oxit bazơ và bài tập vận dụng

I. Oxit là gì? Phân loại và Cách gọi tên Oxit.

1. Oxit là gì?

– Định nghĩa: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là Oxi.

 Ví dụ: FeO, CuO, SO2, P2O5,…

2. Cách gọi tên Oxit

– Tên Oxit Bazơ = Tên Kim loại (kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị) + “Oxit”

 Ví dụ:Fe2O3: Sắt (III) oxit ; FeO: Sắt (II) oxit; CuO: Đồng (II) oxit;

– Tên Oxit Axit = (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử Oxi) + “Oxit”

* Lưu ý:Tên tiền tố là mono thì không cần ghi, ví dụ:

 Chỉ số  Tên Tiền tố  Ví dụ
 1  Mono  CO: Cacbon (mono)oxit
 2  Đi  CO2: Cacbon đioxit
 3  Tri  SO3: Lưu huỳnh trioxit
 4  Tetra
 5  Penta  P2O5: Điphotpho Pentaoxit
 …  …  …

hayhochoi

3. Phân loại Oxit

– Để phân loại oxit người ta dựa vào tính chất hóa học của chúng với nước, axit, bazơ,…

– Các Oxit được chia thành 4 loại:

+ Oxit bazơ:Là những oxit khi tác dụng với dung dịch axit, tạo thành muối và nước.

* Ví dụ: Na2O, CuO, BaO, FeO,…

+ Oxit axit: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước.

* Ví dụ: SO2, SO3, CO2, P2O5,…

+ Oxit lưỡng tính: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, và khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

* Ví dụ: Al2O3, ZnO,…

+ Oxit trung tính:  Còn được gọi là oxit không tạo muối, là những oxit không tác dụng với axit, bazơ,  nước.

* Ví dụ: CO, NO,…

II. Tính chất hoá học của Oxit (Oxit bazo, Oxit axit)

1. Tính chất hoá học của Oxit bazơ

a) Oxit bazo tác dụng với nước

– Một số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ  thường là : Na2O; CaO; K2O; BaO;… tạo ra bazơ tan (kiềm) tương ứng là: NaOH, Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2

Oxit bazơ + H2O → Bazơ

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

BaO + H2O → Ba(OH)2

b) Oxit bazo tác dụng với axit

– Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

Oxit bazơ  + axit  → muối + nước

 Ví dụ:

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

 Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

c) Oxit bazo tác dụng với oxit axit

– Một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

Oxit bazơ  + Oxit axit  → muối

 Na2O + CO2 → Na2CO3

CaO + CO2 → CaCO3

BaO + CO2 → BaCO3

* Lưu ý: Oxit bazo tác dụng được với nước thì tác dụng với Oxit axit

2. Tính chất hoá học của Oxit axit

Oxit axit ngoài cách gọi tên như trên còn có cách gọi khác là: ANHIDRIC của axit tương ứng.

 Ví dụ:SO2: Anhidric sunfurơ (Axit tương ứng là H2SO3: axit sunfurơ)

a) Oxit axit tác dụng với nước

– Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.

– Một số oxit axit tác dụng với nước ở điều kiện thường như: P2O5, SO2, SO3, NO2, N2O5, CO2, CrO3,.. tạo ra axit tương ứng như: H3PO4, H2SO3, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2Cr2O7,…

Oxit axit + H2O → Axit

 Ví dụ:

4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3

CO2 + H2O → H2CO3

CrO3 + H2O → H2CrO4 → H2Cr2O7

N2O5 + H2O → 2HNO3

SO3 + H2O → H2SO4

* Chú ý: NO, N2O, CO không tác dụng với nước ở điều kiện thường (nhiệt độ thường).

b) Oxit axit tác dụng với bazơ

– Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.       

Ví dụ:

CO2 + Ca(OH)2  CaCO+ H2O

P2O5 + NaOH → Na3PO4 + H2O

SO3 + NaOH → NaHSO4 (muối axit)

NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O (muối trung hòa)

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

c) Oxit axit tác dụng với oxit bazơ

– Oxit axit tác dụng với một số Oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) tạo thành muối.     

 Ví dụ:

Na2O + SO2 → Na2SO3

CO(k)  + CaO → CaCO3

d) Oxit lưỡng tính

– Là những Oxit vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ, ví dụ như: Al2O3, ZnO, SnO, Cr2O3,…

 Ví dụ:

 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

 Al2O+ 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

e) Oxit trung tính 

– Còn gọi là Oxit không tạo muối, là những Oxit không tác dụng với axit, bazơ, muối, ví dụ như: NO, N2O, CO,…

III. Bài tập về Oxit axit, Oxit bazo

* Bài 1 trang 6 sgk hoá 9: Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với:

a) Nước.

b) Axit clohiđric.

c) Natri hiđroxit.

Viết các phương trình phản ứng.

* Lời giải bài 1 trang 6 sgk hoá 9:

a) Những oxit tác dụng với nước:

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit tác dụng với dung dịch natri hiđroxit:

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

* Bài 2 trang 6 sgk hoá 9: Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất nào có thể tác dụng với nhau.

* Lời giải bài 2 trang 6 sgk hoá 9:

Những cặp chất tác dụng với nhau từng đôi một:

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

KOH + CO2 → KHCO3

K2O + CO2 → K2CO3

* Bài 3 trang 6 sgk hoá 9: Từ những chất sau: Canxi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn một chất thích hợp điền vào các phản ứng:

a) Axit sunfuric + … → kẽm sunfat + nước

b) Natri hiđroxit + … → natri sunfat + nước

c) Nước + … → axit sunfurơ

d) Nước + … → canxi hiđroxit

e) Canxi oxit + … → canxi cacbonat

Dùng các công thức hóa học để viết tất cả những phương trình phản ứng hóa học trên.

* Lời giải bài 3 trang 6 sgk hoá 9:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

* Bài 4 trang 6 sgk hoá 9: Cho những oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng với:

a) nước để tạo thành axit.

b) nước để tạo thành dung dịch bazơ.

c) dung dịch axit để tạo thành muối và nước.

d) dung dịch bazơ để tạo thành muối và nước.

Viết các phương trình phản ứng hóa học trên.

* Lời giải bài 4 trang 6 sgk hoá 9:

a) CO2, SO2 tác dụng với nước tạo thành axit:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

b) Na2O, CaO tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Na2O, CaO, CuO tác dụng với axit tạo thành muối và nước:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

* Bài 5 trang 6 sgk hoá 9: Có hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình phản ứng hóa học.

* Lời giải bài 5 trang 6 sgk hoá 9:

Dẫn hỗn hợp khí CO2 và O2 đi qua bình đựng dung dịch kiềm (dư) (Ca(OH)2, NaOH…) khí CO2 bị giữ lại trong bình, do có phản ứng sau:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Hoặc CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

* Bài 6 trang 6 sgk hoá 9: Cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.

a) Viết phương trình phản ứng hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

* Lời giải bài 6 trang 6 sgk hoá 9: 

– Theo bài ra, cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuric nên ta có:

1630796395qdrg0pzfj1 c2phanchutrinh.edu.vn

1630796395e65h4972ot c2phanchutrinh.edu.vn

a) Phương trình hoá học của phản ứng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

b) Theo phương trình phản ứng trên thì lượng CuO tham gia phản ứng hết, H2SO4 còn dư.

– Nên khối lượng CuSO4 tạo thành được tính theo số mol CuO:

nCuSO4 = nCuO = 0,02 (mol) ⇒ mCuSO4 = 0,02.160 = 3,2 (g).

– Khối lượng H2SO4 dư sau phản ứng là:

mH2SO4 = 20 – 98.0,02= 18,04 (g).

– Nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng là:

C%(CuSO4) = c2phanchutrinh.edu.vn

.100% = 3,15%

C%(H2SO4) = 16307963958zk7fl8dm3 c2phanchutrinh.edu.vn

.100% = 17,76%

Hy vọng với bài viết về tính chất hoá học của Oxit, Oxit axit, Oxit bazơ và bài tập ở trên hữu ích cho các em. Mọi góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại bình luận dưới bài viết để thầy cô trường THPt Sóc Trăng ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.

Xem thêm về Hoá 9 bài 1

Hoá 9 bài 1: Tính chất hoá học của Oxit, Oxit axit, Oxit bazơ và bài tập vận dụng. Oxit Axit và Oxit Bazơ đã được đề cập tới trong nội dung bài ‘Oxi – không khí’ ở chương trình hoá học lớp 8. Dựa vào tính chất hoá học ta có 4 loại Oxit đó là Oxit Axit, Oxit Bazơ, Oxit lưỡng tính và Oxit trung tính. Vậy Oxit Axit, Oxit Bazơ có tính chất hoá học cụ thể như thế nào, cách gọi tên các oxit ra sao? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. I. Oxit là gì? Phân loại và Cách gọi tên Oxit. 1. Oxit là gì? – Định nghĩa: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là Oxi. Ví dụ: FeO, CuO, SO2, P2O5,… 2. Cách gọi tên Oxit – Tên Oxit Bazơ = Tên Kim loại (kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị) + “Oxit” Ví dụ: Fe2O3: Sắt (III) oxit ; FeO: Sắt (II) oxit; CuO: Đồng (II) oxit; – Tên Oxit Axit = (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử Oxi) + “Oxit” * Lưu ý: Tên tiền tố là mono thì không cần ghi, ví dụ: Chỉ số Tên Tiền tố Ví dụ 1 Mono CO: Cacbon (mono)oxit 2 Đi CO2: Cacbon đioxit 3 Tri SO3: Lưu huỳnh trioxit 4 Tetra 5 Penta P2O5: Điphotpho Pentaoxit … … … hayhochoi 3. Phân loại Oxit – Để phân loại oxit người ta dựa vào tính chất hóa học của chúng với nước, axit, bazơ,… – Các Oxit được chia thành 4 loại : + Oxit bazơ: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch axit, tạo thành muối và nước. * Ví dụ: Na2O, CuO, BaO, FeO,… + Oxit axit: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước. * Ví dụ: SO2, SO3, CO2, P2O5,… + Oxit lưỡng tính: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, và khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. * Ví dụ: Al2O3, ZnO,… + Oxit trung tính: Còn được gọi là oxit không tạo muối, là những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước. * Ví dụ: CO, NO,… II. Tính chất hoá học của Oxit (Oxit bazo, Oxit axit) 1. Tính chất hoá học của Oxit bazơ a) Oxit bazo tác dụng với nước – Một số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là : Na2O; CaO; K2O; BaO;… tạo ra bazơ tan (kiềm) tương ứng là: NaOH, Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2 • Oxit bazơ + H2O → Bazơ Na2O + H2O → 2NaOH CaO + H2O → Ca(OH)2 BaO + H2O → Ba(OH)2 b) Oxit bazo tác dụng với axit – Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước. • Oxit bazơ + axit → muối + nước Ví dụ: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O c) Oxit bazo tác dụng với oxit axit – Một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) tác dụng với oxit axit tạo thành muối. • Oxit bazơ + Oxit axit → muối Na2O + CO2 → Na2CO3 CaO + CO2 → CaCO3↓ BaO + CO2 → BaCO3↓ * Lưu ý: Oxit bazo tác dụng được với nước thì tác dụng với Oxit axit 2. Tính chất hoá học của Oxit axit – Oxit axit ngoài cách gọi tên như trên còn có cách gọi khác là: ANHIDRIC của axit tương ứng. Ví dụ: SO2: Anhidric sunfurơ (Axit tương ứng là H2SO3: axit sunfurơ) a) Oxit axit tác dụng với nước – Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. – Một số oxit axit tác dụng với nước ở điều kiện thường như: P2O5, SO2, SO3, NO2, N2O5, CO2, CrO3,.. tạo ra axit tương ứng như: H3PO4, H2SO3, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2Cr2O7,… • Oxit axit + H2O → Axit Ví dụ: 4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3 CO2 + H2O → H2CO3 CrO3 + H2O → H2CrO4 → H2Cr2O7 N2O5 + H2O → 2HNO3 SO3 + H2O → H2SO4 * Chú ý: NO, N2O, CO không tác dụng với nước ở điều kiện thường (nhiệt độ thường). b) Oxit axit tác dụng với bazơ – Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O P2O5 + NaOH → Na3PO4 + H2O SO3 + NaOH → NaHSO4 (muối axit) NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O (muối trung hòa) SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O c) Oxit axit tác dụng với oxit bazơ – Oxit axit tác dụng với một số Oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) tạo thành muối. Ví dụ: Na2O + SO2 → Na2SO3 CO2 (k) + CaO → CaCO3 d) Oxit lưỡng tính – Là những Oxit vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ, ví dụ như: Al2O3, ZnO, SnO, Cr2O3,… Ví dụ: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat) e) Oxit trung tính – Còn gọi là Oxit không tạo muối, là những Oxit không tác dụng với axit, bazơ, muối, ví dụ như: NO, N2O, CO,… III. Bài tập về Oxit axit, Oxit bazo * Bài 1 trang 6 sgk hoá 9: Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với: a) Nước. b) Axit clohiđric. c) Natri hiđroxit. Viết các phương trình phản ứng. * Lời giải bài 1 trang 6 sgk hoá 9: a) Những oxit tác dụng với nước: CaO + H2O → Ca(OH)2 SO3 + H2O → H2SO4 b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O c) Những oxit tác dụng với dung dịch natri hiđroxit: SO3 + NaOH → NaHSO4 SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O. * Bài 2 trang 6 sgk hoá 9: Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất nào có thể tác dụng với nhau. * Lời giải bài 2 trang 6 sgk hoá 9: Những cặp chất tác dụng với nhau từng đôi một: H2O + CO2 → H2CO3 H2O + K2O → 2KOH 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O KOH + CO2 → KHCO3 K2O + CO2 → K2CO3 * Bài 3 trang 6 sgk hoá 9: Từ những chất sau: Canxi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn một chất thích hợp điền vào các phản ứng: a) Axit sunfuric + … → kẽm sunfat + nước b) Natri hiđroxit + … → natri sunfat + nước c) Nước + … → axit sunfurơ d) Nước + … → canxi hiđroxit e) Canxi oxit + … → canxi cacbonat Dùng các công thức hóa học để viết tất cả những phương trình phản ứng hóa học trên. * Lời giải bài 3 trang 6 sgk hoá 9: a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O c) H2O + SO2 → H2SO3 d) H2O + CaO → Ca(OH)2 e) CaO + CO2 → CaCO3 * Bài 4 trang 6 sgk hoá 9: Cho những oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng với: a) nước để tạo thành axit. b) nước để tạo thành dung dịch bazơ. c) dung dịch axit để tạo thành muối và nước. d) dung dịch bazơ để tạo thành muối và nước. Viết các phương trình phản ứng hóa học trên. * Lời giải bài 4 trang 6 sgk hoá 9: a) CO2, SO2 tác dụng với nước tạo thành axit: CO2 + H2O → H2CO3 SO2 + H2O → H2SO3 b) Na2O, CaO tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ: Na2O + H2O → 2NaOH CaO + H2O → Ca(OH)2 c) Na2O, CaO, CuO tác dụng với axit tạo thành muối và nước: Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O d) CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O * Bài 5 trang 6 sgk hoá 9: Có hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình phản ứng hóa học. * Lời giải bài 5 trang 6 sgk hoá 9: Dẫn hỗn hợp khí CO2 và O2 đi qua bình đựng dung dịch kiềm (dư) (Ca(OH)2, NaOH…) khí CO2 bị giữ lại trong bình, do có phản ứng sau: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O Hoặc CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O * Bài 6 trang 6 sgk hoá 9: Cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%. a) Viết phương trình phản ứng hóa học. b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc. * Lời giải bài 6 trang 6 sgk hoá 9: – Theo bài ra, cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuric nên ta có: small n_{CuO}=frac{m}{M}=frac{1,6}{80}=0,02(mol). small n_{H_{2}SO_{4}}=frac{m_{ct}}{m_{dd}}=frac{20}{98}approx 0,2(mol). a) Phương trình hoá học của phản ứng: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O b) Theo phương trình phản ứng trên thì lượng CuO tham gia phản ứng hết, H2SO4 còn dư. – Nên khối lượng CuSO4 tạo thành được tính theo số mol CuO: nCuSO4 = nCuO = 0,02 (mol) ⇒ mCuSO4 = 0,02.160 = 3,2 (g). – Khối lượng H2SO4 dư sau phản ứng là: mH2SO4 = 20 – 98.0,02= 18,04 (g). – Nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng là: C%(CuSO4) = small frac{3,2}{100+1,6}.100% = 3,15% C%(H2SO4) = small dpi{100} fn_cm small frac{18,04}{100+1,6}.100% = 17,76% Hy vọng với bài viết về tính chất hoá học của Oxit, Oxit axit, Oxit bazơ và bài tập ở trên hữu ích cho các em. Mọi góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại bình luận dưới bài viết để thầy cô trường THPt Sóc Trăng ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt. Chuyên mục: Giáo Dục

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Lớp 9

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.