Giải bài 29, 30, 31 trang 10 SBT Toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 10 bài 4 phương trình tích Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2. Câu 29: Giải các phương trình sau…

Câu 29 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 29, 30, 31 trang 10 SBT Toán 8 tập 2

a. \(\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + 5x – 2} \right) – \left( {{x^3} – 1} \right) = 0\)

b. \({x^2} + \left( {x + 2} \right)\left( {11x – 7} \right) = 4\)

c. \({x^3} + 1 = x\left( {x + 1} \right)\)

d. \({x^3} + {x^2} + x + 1 = 0\)

Giải:

a.  \(\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + 5x – 2} \right) – \left( {{x^3} – 1} \right) = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + 5x – 2} \right) – \left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left[ {\left( {{x^2} + 5x – 2} \right) – \left( {{x^2} + x + 1} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + 5x – 2 – {x^2} – x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {4x – 3} \right) = 0 \cr} \)

\(\Leftrightarrow x – 1 = 0\) hoặc \(4x – 3 = 0\)

+   \(x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

+     \(4x – 3 = 0 \Leftrightarrow x = 0,75\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 1 hoặc x = 0,75

b. \({x^2} + \left( {x + 2} \right)\left( {11x – 7} \right) = 4\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {x^2} – 4 + \left( {x + 2} \right)\left( {11x – 7} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right) + \left( {x + 2} \right)\left( {11x – 7} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left[ {\left( {x – 2} \right) + \left( {11x – 7} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x – 2 + 11x – 7} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {12x – 9} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x + 2 = 0\) hoặc \(12x – 9 = 0\)

+   \(x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  – 2\)

+   \(12x – 9 = 0 \Leftrightarrow x = 0,75\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = -2 hoặc x = 0,75

c. \({x^3} + 1 = x\left( {x + 1} \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right) = x\left( {x + 1} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right) – x\left( {x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left[ {\left( {{x^2} – x + 1} \right) – x} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1 – x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – 2x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right){\left( {x – 1} \right)^2} = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x + 1 = 0\) hoặc \({\left( {x – 1} \right)^2} = 0\)

+    \(x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1\)

+    \({\left( {x – 1} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = -1 hoặc x = 1

d. \({x^3} + {x^2} + x + 1 = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {x^2}\left( {x + 1} \right) + \left( {x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {{x^2} + 1} \right)\left( {x + 1} \right) = 0 \cr} \)

 \(\Leftrightarrow {x^2} + 1 = 0\) hoặc \(x + 1 = 0\)

+   \({x^2} + 1 = 0\) : vô nghiệm (vì \({x^2} \ge 0\) nên \({x^2} + 1 > 0\) )

+    \(x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1\)            

 Vậy phương trình có nghiệm x = -1

  


Câu 30 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình bậc hai sau đây bằng cách đưa về dạng phương trình tích.

a. \({x^2} – 3x + 2 = 0\)

b. \(- {x^2} + 5x – 6 = 0\)

c. \(4{x^2} – 12x + 5 = 0\)

d. \(2{x^2} + 5x + 3 = 0\)

Giải:

a. \({x^2} – 3x + 2 = 0\) \( \Leftrightarrow {x^2} – x – 2x + 2 = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow x\left( {x – 1} \right) – 2\left( {x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {x – 1} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x – 2 = 0\) hoặc \(x – 1 = 0\)

+   \(x – 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \)

+   \(x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 2 hoặc x = 1.

b. \( – {x^2} + 5x – 6 = 0\) \( \Leftrightarrow  – {x^2} + 2x + 3x – 6 = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow  – x\left( {x – 2} \right) + 3\left( {x – 2} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {3 – x} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x – 2 = 0\) hoặc \(3 – x = 0\)

+     \(x – 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2\)

+     \(3 – x = 0 \Leftrightarrow x = 3\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 2 hoặc x = 3

c. \(4{x^2} – 12x + 5 = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 4{x^2} – 2x – 10x + 5 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2x\left( {2x – 1} \right) – 5\left( {2x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x – 1} \right)\left( {2x – 5} \right) = 0 \cr} \) \( \Leftrightarrow 2x – 1 = 0\) hoặc \(2x – 5 = 0\)

+   \(2x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0,5\)

+   \(2x – 5 = 0 \Leftrightarrow x = 2,5\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 0,5 hoặc x = 2,5

d. \(2{x^2} + 5x + 3 = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 2{x^2} + 2x + 3x + 3 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2x\left( {x + 1} \right) + 3\left( {x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {2x + 3} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 2x + 3 = 0\) hoặc \(x + 1 = 0\)

+   \(2x + 3 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1,5\)

+    \(x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = -1,5 hoặc x = -1


Câu 31 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng phương trình tích:

a. \(\left( {x – \sqrt 2 } \right) + 3\left( {{x^2} – 2} \right) = 0\)

b. \({x^2} – 5 = \left( {2x – \sqrt 5 } \right)\left( {x + \sqrt 5 } \right)\)

Giải:

a. \(\left( {x – \sqrt 2 } \right) + 3\left( {{x^2} – 2} \right) = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x – \sqrt 2 } \right) + 3\left( {x + \sqrt 2 } \right)\left( {x – \sqrt 2 } \right)  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – \sqrt 2 } \right)\left[ {1 + 3\left( {x + \sqrt 2 } \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – \sqrt 2 } \right)\left( {1 + 3x + 3\sqrt 2 } \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x – \sqrt 2  = 0\)hoặc \(1 + 3x + 3\sqrt 2  = 0\)

+   \(x – \sqrt 2  = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt 2 \)

+   \(1 + 3x + 3\sqrt 2  = 0 \Leftrightarrow x =  – {{1 + 3\sqrt 2 } \over 3}\)

 Vậy phương trình có nghiệm \(x = \sqrt 2 \) hoặc \(x =  – {{1 + 3\sqrt 2 } \over 3}\)

b. \({x^2} – 5 = \left( {2x – \sqrt 5 } \right)\left( {x + \sqrt 5 } \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right)\left( {x – \sqrt 5 } \right) = \left( {2x – \sqrt 5 } \right)\left( {x + \sqrt 5 } \right)  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right)\left( {x – \sqrt 5 } \right) – \left( {2x – \sqrt 5 } \right)\left( {x + \sqrt 5 } \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right)\left[ {\left( {x – \sqrt 5 } \right) – \left( {2x – \sqrt 5 } \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right)\left( { – x} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x + \sqrt 5  = 0\)hoặc \( – x = 0\)

+   \(x + \sqrt 5  = 0 \Leftrightarrow x =  – \sqrt 5 \)

+   \( – x = 0 \Leftrightarrow x = 0\)

 Vậy phương trình có nghiệm \(x =  – \sqrt 5 \) hoặc x = 0

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…