Bởi admin, 4 Tháng 7, 2024

Đối với các định nghĩa khác, xem Phan Châu Trinh (định hướng).
Phan Châu Trinh