Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà Mô đun 3 Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là GVPT/CBQL CSGDPT đại trà

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà gồm 4 mẫu, được lập ra để giúp đỡ đồng nghiệp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó có mẫu kế hoạch hỗ trợ giáo viên đại trà Mô đun 3, thời gian thực hiện từ 10/2/2021 đến 25/3 /2021. Chi tiết mẫu kế hoạch mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý Mô đun 3

KẾ HOẠCH HỔ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CỦA GVPTCC
CHO GVPT ĐẠI TRÀ NĂM 2020

Họ và tên GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán: ………….

Bạn đang xem bài: Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà Mô đun 3 Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là GVPT/CBQL CSGDPT đại trà

Môn học phụ trách: ……………

Cấp học: THCS

Cơ sở giáo dục đang công tác: Trường THCS ……………

TT Hoạt động Kết quả cần đạt Thời gian thực hiện (Từ 10/2/2021 đến 25/3 /2021) Người phối hợp(Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)

1

Chuẩn bị học tập

1.1

Lập danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách

100% GVPT đại trà môn Ngữ văn toàn huyện.

Từ 10/2/2021

đến 25/2/2021

Hiệu trưởng

-Phòng GD- ĐT Việt Yên

1.2

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 3 trên hệ thống LMS

100% GVPT đại trà hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên LMS của Viettel hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 3 thành công.

Từ 26/2/2021 đến 28/2/2021

– Giáo viên trong nhóm tập huấn môn Ngữ văn.

– Chuyên viên PGD

2.

Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 3

2.1.

Hỗ trợ trên hệ thống LMS của Viettel:

Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm, các trao đổi, hỗ trợ khác ngoài việc hoàn thành mô đun trên hệ thống học tập:

+ Hướng dẫn GV đại trà chương trình tập huấn online, cách khai thác tài nguyên ttreen mạng.

+ GVPT đại trà tự học online, xem video, trả lời câu hỏi; làm các bài tập trên hệ thống LMS.

+ GVCC theo dõi hoạt động học tập online, hỗ trợ GVPT đại trà khi cần.

100% GVPT đại trà được tham gia các lớp học ảo, tham gia thảo luận trực tuyến trên hệ thống LMS của Viettel với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán.

100% các thắc mắc của GVPT đại trà được GVPTCC giải đáp.

100% thắc mắc được GVSPCC giải đáp trong tuần

Từ 1/3/2021

đến 5/3/2021

Giảng viên: Dương Thị Mĩ Hằng – Trường ĐHSP HN 2

ĐT: 0989 838 928

Chuyên viên Sở GD –ĐT Bắc Giang, Phòng GD- ĐT Việt Yên

2.2.

Hỗ trợ trực tiếp:

Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn GVPT đại trà nhận thức rõ và vận dụng tốt những nội dung của mudun 3 sau khi kết thúc học online:

+ Các xu hướng hiện đại về kiểm tra đánh giá kết quả học tập,giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh;

+ Hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giáo dục theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh;

+ Xây dưng kế hoạch, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học môn Ngữ văn.

+ Phân tích, sử dụng kết quả đánh giá theo hướng phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn.

GVPT đại trà được tham gia các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: trao đổi, thảo luận, báo cáo kết quả với từng nội dung được phân công; sinh hoạt chuyên môn, giải đáp thắc mắc trực tiếp với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán.

100% các thắc mắc của GVPT đại trà được GVPTCC giải đáp.

Từ 6/3/2021đến 8/3/2021

Giảng viên: Dương Thị Mĩ Hằng – Trường ĐHSP HN 2

ĐT: 0989 838 928

Chuyên viên Sở GD –ĐT Bắc Giang, Phòng GD- ĐT Việt Yên

3.

Đánh giá kết quả học tập

– Chấm bài cuối khoá.

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 3 trên hệ thống LMS

100%GVPT đại trà tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel hoàn thành mô đun 3 (Đạt)

Từ 15/3/2021 đến 25/3/2021

. Chuyên viên SGD, PGD

DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA PHÒNG GDĐT

….., ngày …..tháng …..năm 2020

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA GVSP CHỦ CHỐT

(đánh dấu X): Đạt …; Chưa đạt:

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên và cán bộ cốt cán

MẪU KẾ HOẠCH HỔ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP
CỦA GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN CHO GVPT/CBQLCSGDPT ĐẠI TRÀ NĂM 2020 (Mẫu này có thể tải từ hệ thống LMS của Viettel)

Kèm theo công văn số 449/CV-ETEP ngày 15/10/2020

GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán điền vào bảng sau và đưa lên hệ thống học trực tuyến LMS:

Họ và tên GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán…………………………………….

Môn học phụ trách:…………………….………………….

Cấp học: …………………………………

Cơ sở giáo dục đang công tác ……………………………………..

TT

Hoạt động

Kết quả cần đạt

Thời gian thực hiện (Từ… đến…

Người phối hợp

(Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)

1

Chuẩn bị học tập

1.1

Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công phụ trách

… GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT phân công)

1.2

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 1 trên hệ thống LMS

100% (….) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 1 thành công hoặc/và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng. Lưu ý: số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cấp quyền tham gia học tập có thể nhỏ hơn số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công, hoặc chưa có, tùy theo việc Sở ký kết thỏa thuận với nhà cung ứng LMS – Viettel)

1.3

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 2 trên hệ thống LMS

100% (….) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 2 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).

2.

Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 1 và mô đun 2

2.1.

Hỗ trợ trên hệ thống LMS của Viettel: Thảo luận, góp ý, nhắc hoàn thành bài tập quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm, các trao đổi, hỗ trợ khác ngoài việc hoàn thành mô đun trên hệ thống học tập

(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến, cần chèn thêm các dòng phụ)

100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các lớp học ảo, tham gia thảo luận trực tuyến trên hệ thống LMS của Viettel với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (điền số lượng được cấp quyền tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel)

100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

100% thắc mắc được GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).

2.2

Các hoạt động hỗ trợ trực truyến khác, giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán;

(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến khác, không trên hệ thống LMS của Viettel, cần chèn thêm các dòng phụ)

100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động trực truyến khác, được giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (Điền số lượng GVPT/CBQLCS GDPT được phân công hỗ trợ).

100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

100% thắc mắc được GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).

2.3.

Hỗ trợ trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường (bao gồm cả các hỗ trợ liên quan đến quá trình học tập mô đun và các hỗ trợ phát triển nghề nghiệp tại chỗ, liên tục khác trong năm)

(Ghi rõ tên hoạt động, có thể chèn thêm các dòng phụ)

100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn, giải đáp thắc mắc trực tiếp, dự giờ – sinh hoạt chuyên môn, trao đổi chuyên môn khác, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công hỗ trợ).

100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

100% thắc mắc được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).

3.

Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng

3.1.

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 1

100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun;

3.2

Chấm bài tập hoàn thành mô đun 1

100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun);

Nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán chịu trách nhiệm hướng dẫn.

*Chú ý: Không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

3.3

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 2

100% (…) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun;

3.4

Chấm bài tập hoàn thành mô đun 2

100% bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun);

Nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán chịu trách nhiệm hướng dẫn.

*Chú ý: Không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

4.

Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếukhảo sát về mô đun bồi dưỡng

4.1

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 1

100% (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 1;

4.2

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 2

100% (…) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 2;

4.3

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát về chương trình bồi dưỡng năm 2020

100% (….) (điền số lượng)GVPT/CBQLCS GDPT hoàn thành 02 mô đun BDTX năm 2020 hoàn thành Khảo sát về chương trình BDTX năm 2020

5

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS

5.1.

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 1 trên hệ thống LMS

80% (…) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel)hoàn thành mô đun 1 (Đạt)

5.2

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 2 trên hệ thống LMS

80% (…) GVPT/ CBQLCSGDPT (điền số lượng GVPT/CBQLCS GDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt)

5.3

Xác nhận hoàn thành 02 mô đun bồi dưỡng năm 2020

80% (…) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành mô đun 1 và mô đun 2 trên hệ thống LMS của Viettel (Đạt)

………., ngày….. tháng….năm 20……

HIỆU TRƯỞNG/ĐẠI DIỆN PHÒNG/SỞ GDĐT DUYỆT
Kí tên, đóng dấu/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
(Kí và ghi rõ họ tên/nộp trên hệ thống LMS)

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA GVSP CHỦ CHỐT

(đánh dấu X): Đạt …; Chưa đạt:

(Kí tên/hoặc xác nhận trên hệ thống LMS)

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà học tập Mô đun 1

PHÒNG GD-ĐT…………

TRƯỜNG………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày ……tháng ……..năm 2020

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP LÀ GV/CBQL CSGDPT ĐẠI TRÀ
HỌC TẬP MÔ ĐUN 1

Căn cứ Công văn 1202/BGDĐT-GDTrH, ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng giáo viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục phổ thông (CSGDPT) triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Căn cứ vào Công văn số 76/CV-ETEP, ngày 13 tháng 04 năm 2020 của ban quản lý chương trình ETEP về triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông(GVPT) và CBQLCSGDPT đại trà của các trường ĐHSP tham gia ETEP.

Căn cứ Công văn số 705/SGD-ĐT …….., ngày 15 tháng 05 năm 2020.V/v xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của CBQL và GV cốt cán.

Họ và tên GV cốt cán: ……………………..

Chức vụ/ môn học phụ trách: Giáo viên môn: …………….

Cơ sở giáo dục đang công tác Trường……………………..

Phụ lục 2. Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập Mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018”

STT

Hoạt động

Kêt quả cần đạt

Thời gian thực hiện

Người phối hợp

(Giảng viên ĐHSP,

Hiệu trưởng, TTCM….)

1

Chuẩn bị học tập:

– Lập danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách.

– Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng kí tự học trên hệ thống CNTT

– Danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách.

– Có 60/60 (tỉ lệ 100%) đồng nghiệp hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống CNTT, truy cập học liệu Mô đun 1 trên Hệ thống CNTT thành công.

– Từ 20/5 đến

23/5/2020.

– Từ 15/6 đến 25/6/2020.

– Hiệu trưởng trường phổ thông có giáo viên phụ trách .

2

Triển khai học tập:

– Hỗ trợ đồng nghiệp tự học Mô đun 1.

– Có 100% đồng nghiệp hoàn thành Mô đun 1.

– Từ 26/6 đến 15/7/2020.

– Giáo viên trong nhóm tập huấn môn KHTN.

2.1

Hỗ trợ trên hệ thống học tập:

Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành bài tập quá trình cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên.

– Tạo nhóm Zalo học tập để trao đổi về nội dung phụ trách

– Thiết kế bài báo cáo, các mẫu hướng dẫn.

– Có 60/60 (tỉ lệ 100%) giáo viên đại trà được phân công phục trách tham gia hoạt động thảo luận, trao đổi

– Từ 26/6 đến 9/7/2020.

– Cô ………và Cô….. giảng viên trường ĐHSP TP.HCM.

– Chuyên viên Phòng Giáo dục.

– Giáo viên cốt cán hoàn thành lớp tập huấn.

2.2

Hỗ trợ trực tiếp:

– Tạo nhóm Zalo để trao đổi về nội dung phụ trách.

+ Hướng dẫn GV đại trà tìm hiểu các vấn đề cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông 2018 – chương trình tổng thể (Quan điểm xây dựng, mục tiêu, nội dung GD, định hướng về PP và đánh giá…)

+ Hướng dẫn GV đại trà tìm hiểu các vấn đề cốt lõi của chương trình môn học (Quan điểm xây dựng, mục tiêu, nội dung GD, định hướng về PP và đánh giá…)

+ Hướng dẫn phân tích, thiết kế, xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. (theo công văn số 5555BGĐT-GDTrH ngày 08/10/2014

+ Trao đổi trong tổ nhóm chuyên môn nghiên cứu nội dung chương trình môn học và định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh và xây dựng ý tưởng và kế hoạch dạy học.

+ Mỗi giáo viên đại trà chuẩn bị kế hoạch thực hiện chương trình cho năm học.

– Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, cụm trường.

– Có 60/60 (tỉ lệ 100%) giáo viên đại trà được phân công phục trách tham gia hoạt động thảo luận, trao đổi

Dự kiến

– Từ 10/7 đến 15/7/2020

– Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn các trường phụ trách.

3

Đánh giá kết quả học tập:

– Chấm bài tự luận cuối khóa.

– Xác định đồng nghiệp hoàn thành Mô đun 1 trên hệ thống LMS

– Có 60/60 (tỉ lệ 100%) giáo viên đại trà được phân công phục trách hoàn thành Mô đun 1.

– Kết quả: Đạt

Dự kiến

– Từ 15/7/2020 đến 25/7/2020

– Phòng GD-ĐT …….

– Giáo viên cốt cán tập huấn môn KHTN

………., ngày ……….tháng ……..năm ……….

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà theo Kế hoạch 792/KH-SGD&ĐT

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP LÀ GV/CBQL CSGDPT ĐẠI TRÀ
HỌC TẬP MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2

(Kèm theo Kế hoạch số 792/KH-SGD&ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Sở GD&ĐT ….)

GV/CBQL cốt cán điền vào bảng sau và đưa lên hệ thống học trực tuyến:

Họ và tên GV/CBQL cốt cán: …………….

Chức vụ/ môn học phụ trách: Giáo viên…..

Cơ sở giáo dục đang công tác Trường THCS …………..

Bảng 3.1. Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập Mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018”

TT Hoạt động Kết quả cần đạt Thời gian thực hiện (Từ 4/5/2020 đến25/7/2020) Người phối hợp(Giảng viên SP, HT, TTCM,…)

1

Chuẩn bị học tập:

– Lập danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách

– Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên hệ thống CNTT

– Danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách(16 người: 100%)

– Đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống CNTT, truy cập học liệu Mô đun 1 trên Hệ thống CNTT thành công.

Từ 4/5/2020 đến 9/5/2020

HT, TTCM

2.

Triển khai học tập:

Hỗ trợ đồng nghiệp tự học Mô đun 1

2.1.

Hỗ trợ trên hệ thống học tập:

Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm,…

+ Hướng dẫn giáo viên đại trà chương trình tập huấn online, cách khai thác tài nguyên trên mạng,..

+ Giáo viên tự học online: xem video, trả lời câu hỏi;

+ Giáo viên cốt cán theo dõi hoạt động học tập online, hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.

16 người (100%)GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi.

Từ ngày

9/5/2020 đến ngày

9/6/2020

HT, TTCM

2.2.

Hỗ trợ trực tiếp:

Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường,…

+ Hướng dẫn GV đại trà tìm hiểu các vấn đề cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông 2018 – chương trình tổng thể (Quan điểm xây dựng, mục tiêu, nội dung GD, định hướng về PP và đánh giá…)

+Hướng dẫn GV đại trà tìm hiểu các vấn đề cốt lõi của chương trình môn học (Quan điểm xây dựng, mục tiêu, nội dung GD, định hướng về PP và đánh giá…)

+ Hướng dẫn phân tích, thiết kế, xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. (Đối chiếu công văn số 5555BGĐT-GDTrH ngày 08/10/2014

+ Trao đổi trong tổ nhóm chuyên môn nghiên cứu nội dung chương trình môn học và định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh và xây dựng ý tưởng và kế hoạch dạy học.

+ Mỗi giáo viên đại trà chuẩn bị kế hoạch thực hiện chương trình cho năm học.

16 người (100%) GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi.

Từ ngày

9/7/2020 đến ngày

10/7/2020

TTCM

3

Đánh giá kết quả học tập:

Chấm bài tập cuối khóa,

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành Mô đun 1 trên hệ thống LMS

16 người (100%) GVPT đại trà được phân công phụ trách hoàn thành Mô đun 1 (Đạt)

Từ 11/7/2020 đến ngày

25/7/2020

……….., ngày ……… năm 2020

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
(Kí tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
(Kí tên, đóng dấu)

Bảng 3.2. Danh sách GV/CBQLCSGDPT đại trà được hỗ trợ học tập mô đun….(*)
TT Họ và tên GV/CBQL CSGDPT đại trà Năm
sinh
Nữ Dân tộc thiểu số (DT) Công tác tại vùng khó Chức vụ Môn học phụ trách Cấp học Cơ sở giáo dục đang công tác Quận/ Huyện Điện thoại Email Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1
2

(*) Ghi chú:

GV/CBQL CSGDPT cốt cán có thể theo dõi danh sách này trên hệ thống học tập LMS.

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…